Stránka:vatra-22-3.djvu/2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


SKAUTING VE FRANCII.

U nás v ČSR máme dvě střediska skautská, která se ideově značně liší, neboť každé z nich je vedeno zásadami naprosto jinými, často zcela opačnými. Ve Francii jsou dokonce střediska tři, která se však teoreticky svými zásadami příliš nerůzní, neboť všechna přijala jako základ skautingu názory Baden-Powellovy; Setona neznají, aspoň nevzniklo hnutí, které by prozrazovalo jeho myšlenky.

Zajímavé je, čímž se jednotlivé federace francouzské odlišují: je to náboženství, vlastně církevnictví, jež tvoří hradbu mezi těmito skupinami. Je zde Federace katolických skautů, skauti unionisté (federace protestantská založena Sdružením mladých křesť. mužů [YMCA]) a Federace skautů Francie (Fédération des éclaireurs de France), která je organisací aklerikální, t.j., jak mi bylo řečeno, nestará se naprosto o to, jde-li v neděli skaut do kostela či nikoli, Většina skautů této naposled uvedené federace jsou však volní myslitelé.

Federace katolická má asi 3.000 členů, protestanská as 4.300. Nejsilnější je Fédération des éclaireurs de France, která má 5.400 členů.

Odznakem katolických skautů je kříž, Unionistů kohout a skautů Francie luk se šípem připraveným k výstřelu.

Katolíci vydávají časopis pro vůdce „Le Chef SDF“ a připravují vydávání časopisu též pro skauty nedekorované, Uníonistický skautský list je „L'Eclaireur unioniste“, pro vůdce „Le lien“, Fédération des éclaireurs de France vydává revue „L'éclaireur de France”, a pro vůdce měsíčník „Le chef“. Mimo to vychází mnoho časopisů lokálních, namnoze hektografovaných neb rozmnožovaných na psacím stroji; několik podobných viděl jsem dokonce z Afriky.

Jednotlivé federace nejsou utvořeny různými samostatnými organisacemi jako u nás, nýbrž celá Francie je rozdělena na kraje[1], region, místní organisace v tomto kraji tvoří kmen, který přímo podléhá ústřednímu výboru v Paříži.

Skauti jsou rozděleni podle stáří na tři kategorie: 1. vlčata (louvetaux), 2. skauty (éclaireurs, scouts), 3, skauty starší (scouts ainés).

Poněvadž všechny tři federace mají společný podklad, jednalo se zde již několikrát o spolupráci všech za účelem důkladnější propagace skautingu. V některých věcech došlo ke shodě, konaly se společné schůze všech tří organisací, uspořádaly se společné bankety a založena byla interfederační rada. Praktických výsledků pro skauting vzešlo z toho doposud velmi málo, neboť vyjednávání pravidelně ztroskotala, čehož příčinou byli vždy — katolíci, kteří jsou ze všech skautů nejméně tolerantní (snášenliví). Poznámek k tomu není třeba. — Jedna věc ze společného jednání, bude-li uskutečněna, bude mít pro skauting značnou důležitost. Bylo totiž usneseno požádati francouzskou vládu o ochranu skautského kroje, aby se čelilo zneužívání důvěry, jíž skauti používají, pochybnými individuy, kteří nosí skautský kroj, aniž by věděli něco o povinnostech, jimž se organisovaný skaut dobrovolně podrobuje. Bude-li návrh uveden ve skutek, pak skautský kroj bude směti nosit pouze organisovaný skaut.

Jula Suchánek, z III. kmene Praha.
  1. Pařížský kraj je rozdělen ještě na 4 sekce.