Stránka:fletcher 1925.djvu/37

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


O NÁČELNÍKU A JEHO PÍSNÍ. Po mnohých letech válčení kmen Omahů uzavřel se Siouxy mír. Jednoho jasného pod- zimního dne byl učiněn návrh, aby na důkaz přátelských citů četa Omahů navštívila kmen Siouxů. A tak muži i ženy připravovali všecko na dalekou cestu. Stanové kůže a táborové potřeby byly při- pevněny k tyčím, jež koně vlekli po zemi, ko- ním byly naloženy na hřbety pestře malo- vané vaky obsahující sváteční šaty válečníků a dary pro Šiouxy. A brzy se po rozlehlé pré- rii vinul pestrý průvod jezdeu a pěších. Mladi muži sedící na svých bujných ořích se pro- jižděli šílenou rychlostí, závodíce spolu na- vzájem, aby na sebe upoutali pozornost dí- vek, jež je směly sledovati pouze očima, tak přísně byly střeženy staršími ženami. Staří muži kráčeli pěšky. hovoříce vespolek a táh- nouce za sebou travou své hole, občas jimi usekávajíce hlavy divokých květů nebo spleť křovin. Hoši plnili ovzduší svým zvonivým smíchem, sklouzajíce co chvíli s koníků a vy- střelujíce do vzduchu své malé šípy po do- mnělém nepříteli. Byl to obraz plný bezsta- rostné radosti a šťastného pohybu pod čistou oblohou. Když se přiblížili k siouxské osadě, zasta- vili se u proudící bystřinv, aby se sebe smyli prach, navlékli si svůj nejlepší oděv a čerstvě 34