Stránka:boufall.djvu/73

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 72

… zwykle względnie wysoką, jak mi tłómaczono, dla­ tego, że dzieci zawsze cenią więcej to, co ich dro" żej kosztowało, i wynosi przeciętnie 5 szylingów tygodniowo (około 2 rb. 50 kop.). Sumą taką prze­ ciętny chłopiec angielski, zatrudniony w handlu, rzemiośle czy przemyśle z łatwością w ciągu mie­ sięcy zimowych oszczędzić jest w stanie. Charakte­ rystycznym jest fakt, że chłopcy z klas pracujących rozporządzają zwykle większemi oszczędnościami niż np. wychowrańcy szkół średnich, którzy, mając swe konieczne potrzeby opędzone przez rodziców, uwa­ żają za swój święty obowiązek wydać co do osta­ tniego grosza wszystko to, co z domu na swoje drobne wydatki dostają. Jeżeli chłopiec z tego czy innego względu składki na oboz zapłacie sam nie jest w stanie, a bezpośredni jego zwierzchnik wyda o nim dobrą opinję, organizacya stara się przyjść mu z pomocą w ten sposób, że posyła pieniądze je­ go rodzicom lub opiekunom, tak aby obdarowany nie wiedział o tern, że przyjęty został darmo, a to w myśl ogólnej zasady, że skaut jest dżentelmenem, a nie żebrakiem. Przysłowie angielskie powiada, że dostać coś wzamian za nic działa piorunująco jak trucizna (Something for nothing is ci poison which works swiftly . Pociąganie chłopców do płacenia składek, i w dodatku jeszcze względnie wysokich, ma na widoku nietylko dbałość o utrzymanie orga- nizacyi, lecz i przedewszystkiem względy natury ściśle wychowawczej. Peryodyczne terminy płace­ nia składek przypominają chłopcom peryodycznie