Stránka:boufall.djvu/75

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 73

… o ich przynależności do organizacyi i o ciężących na nich obowiązkach poświęcenia prywatnych inte­ resów względom zbiorowości i pewnej solidarnej odpowiedzialności względem społeczeństwa. Dodać należy, że w ostatnich dwóch latach ruch skautowski zaczyna puszczać korzenie poza grani­ cami Anglji. We Francyi pierwsze patrole wywia­ dowcze powstały w październiku 1910 r. w Grenelle, zorganizowane przez pastora Gallienne, przeważnie z pośród młodzieży rzemieślniczej. Organizacya ta przyjęła oiicyalną nazwę „gcIuitcuts - dśbromllciTds albo „eclaireurs franęais," a jej założyciel w nastę­ pujący sposób określił cel i zadanie tego pierwszego na ziemi francuzkiej związku skautowskiego. „Pra­ gniemy, aby nasze kompanje wywiadowcze stały się szkołą przygotowania do życia, w której kształcić się będą przyszli nasi obywatele,, którzy, miejmy na­ dzieję, będą lepiej zdawali sobie sprawę ze swych obowiązków, aniżeli z przysługujących im praw. Zorganizowani jako wywiadowcy francuzcy, stoimy na wysokości, na której ulegają zapomnieniu drobne nienawiści i zazdrości codziennego życia. Na tej wy­ sokości możliwem jest połączenie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mają na celu rozwój kraju i do­ bro publiczne w związku z wychowaniem młodej demokracyi.“ W dalszym ciągu p. Bertier, znany w kołach pedagogicznych francuzkicli kierownik jed­ nej ze szkół prywatnych, zorganizował z pośród swo­ ich wychowańców drużyny skautowe, które posłu­ żyły za wzór dla oddziałów i patroli, tworzonych