Stránka:boufall.djvu/75

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 73

… o ich przynależności do organizacyi i o ciężących na nich obowiązkach poświęcenia prywatnych inte­resów względom zbiorowości i pewnej solidarnej odpowiedzialności względem społeczeństwa.

Ogradzanie obozu.
Ogradzanie obozu.

Dodać należy, że w ostatnich dwóch latach ruch skautowski zaczyna puszczać korzenie poza grani­cami Anglji. We Francyi pierwsze patrole wywia­dowcze powstały w październiku 1910 r. w Grenelle, zorganizowane przez pastora Gallienne, przeważnie z pośród młodzieży rzemieślniczej. Organizacya ta przyjęła oficyalną nazwę „éclaireurs - débrouillards” albo „éclaireurs français,” a jej założyciel w nastę­pujący sposób określił cel i zadanie tego pierwszego na ziemi francuzkiej związku skautowskiego. „Pra­gniemy, aby nasze kompanje wywiadowcze stały się szkołą przygotowania do życia, w której kształcić się będą przyszli nasi obywatele, którzy, miejmy na­dzieję, będą lepiej zdawali sobie sprawę ze swych obowiązków, aniżeli z przysługujących im praw. Zorganizowani jako wywiadowcy francuzcy, stoimy na wysokości, na której ulegają zapomnieniu drobne nienawiści i zazdrości codziennego życia. Na tej wy­sokości możliwem jest połączenie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mają na celu rozwój kraju i do­bro publiczne w związku z wychowaniem młodej demokracyi.“ W dalszym ciągu p. Bertier, znany w kołach pedagogicznych francuzkicli kierownik jed­nej ze szkół prywatnych, zorganizował z pośród swo­ich wychowańców drużyny skautowe, które posłu­żyły za wzór dla oddziałów i patroli, tworzonych ..text continues