Stránka:boufall.djvu/51

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 50

… przyszłych swoich członków, to też patrole skautów przeznaczone są głównie cłla chłopców poniżej lat 13 lub wychowańców szkół elementarnych, których owe organizacye młodzieży przyjmują na ogół dość nie­ chętnie lub nie przyjmują wcale. Ale niebawem dzieło Baden Powella wyrosło ponad pierwotne zamierzenia. Czy w usposobieniu młodzieży angielskiej tkwiły już oddawna instynk­ towne impulsy, które odgadnął, zrozumiał i sprowa­ dził do wspólnego mianownika wielki przyjaciel mło­ dzieży, zwany dziś popularnie „The Boys General “ wiedziony w danym wypadku dziwną intuicyą, czy też zbliżająca się fatalnie chwila ostatecznej rozprawy orężnej z Niemcami o panowanie nad oceanami wy­ wołała w samej Angłji konieczność obmyślenia nowych form dla dawnych aspiracyj i upodobań —dość że w krótkim czasie niebywała fala entuzyazmu i zapału do nowego systemu zalała nietylko Wielką Brytanję, lecz i jej kolonje. W świeżo utworzonej federacyjnej rzeczypospolitej australijskiej generalny gubernator kolonji lord Dudley przyjął tytuł Naczelnego Skauta. Malta, Singapore i Smyrna przysłały delegatów na pierwszy zlot {rally) skautów we wrześniu 1909 r. w Londynie, a w całej Anglji sami chłopcy z wła­ snej inicyatywy i nieoglądając się na nikogo, potwo­ rzyli patrole, i natchnieni przez podręcznik Baden- Powella, zaczęli praktycznie podług zawartych w nim wskazówek ćwiczyć się w wyrabianiu sprawności fizycznej i męzkich zalet charakteru. I zanim sam twórca systemu zdążył zorganizować Główną Kwaterę ..text continues