Stránka:boufall.djvu/50

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 49

… i wprost śmieszne wrażenie „bawienia się w żoł­ nierzyk ') Podręcznik Baden-Powella był przeznaczonym przedewszystkiem dla już istniejących organizacyj młodzieży, i, początkowo, reskryptem ministeryum wojny wprowadzonym został do t. zw korpusów kadetów, t. j . do zorganizowanych wojskowo od­ działów, złożonych z wychowańców szkół publicz­ nych, o których zdawaliśmy sprawę na innem miej­ scu *). I rzeczywiście Związek Młodzieży Anglikań­ skiej (Church Lads' Brigade) pierwszy skorzystał z zawartych w nim wskazówek, organizując w Stycz­ niu 1909 r. t . zw. ICSPS (Incorporated Church Scouts Patrols), których prezesem honorowym został arcybiskup Canterburyjski i Prymas Anglji. Patrole te miały stanowić organizacyę oddzielną i niezależną finansowo od samego związku, i tylko w ostatecz­ nym razie, podług obrazowego powiedzenia pułko­ wnika W. M. Gee, C. L. B. miała odegrać rolę „buforu pomiędzy patrolami wywiadowców i bankructwem, 3)a co w tłómaczeniu na język zwyczajny oznacza, że związek wziął na siebie odpowiedzialność pieniężną za patrole i tym sposobem zagwarantował ich ist­ nienie. Z bezpośredniej mojej obserwacyi wynio­ słem jednak to wrażenie, że Brygady Chłopców wi­ dzą w skautingu jedynie tylko środek werbowania 1) Por. B . Bouffałł Brygady Chłopców w Anglji lo Bibljoiece Warszawskiej Czerwiec 1912. 2) Por. B. Bouffałł Szkoły pod bronią 1911. 3) Por. C. L . B. Scouting Manual 1910 str. 30.