Stránka:boufall.djvu/50

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 49

… i wprost śmieszne wrażenie „bawienia się w żołnierzy.”[1]

Podręcznik Baden-Powella był przeznaczonym przedewszystkiem dla już istniejących organizacyj młodzieży, i, początkowo, reskryptem ministeryum wojny wprowadzonym został do t. zw korpusów kadetów, t. j. do zorganizowanych wojskowo od­działów, złożonych z wychowańców szkół publicz­nych, o których zdawaliśmy sprawę na innem miej­scu[2]. I rzeczywiście Związek Młodzieży Anglikań­skiej (Church Lads' Brigade) pierwszy skorzystał z zawartych w nim wskazówek, organizując w Stycz­niu 1909 r. t. zw. ICSPS (Incorporated Church Scouts Patrols), których prezesem honorowym został arcybiskup Canterburyjski i Prymas Anglji. Patrole te miały stanowić organizacyę oddzielną i niezależną finansowo od samego związku, i tylko w ostatecz­nym razie, podług obrazowego powiedzenia pułkownika W. M. Gee, C. L. B. miała odegrać rolę „buforu pomiędzy patrolami wywiadowców i bankructwem,”[3] co w tłómaczeniu na język zwyczajny oznacza, że związek wziął na siebie odpowiedzialność pieniężną za patrole i tym sposobem zagwarantował ich ist­nienie. Z bezpośredniej mojej obserwacyi wynio­słem jednak to wrażenie, że Brygady Chłopców wi­dzą w skautingu jedynie tylko środek werbowania ..text continues


  1. Por. B. Bouffałł Brygady Chłopców w Anglji w Bibljotece Warszawskiej Czerwiec 1912.
  2. Por. B. Bouffałł Szkoły pod bronią 1911.
  3. Por. C. L . B. Scouting Manual 1910 str. 30.