Stránka:boufall.djvu/52

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 51

… Skautów na wzór takich samych instytuoyjf ujednostajniających działalność poszczególnych od­ działów Brygad Chłopców, już przeszło sto tysięcy młodych skautów zjednoczyło się we wspólnej pracy pod znamiennem hasłem: rbe prepared“—bądźcie go­ towi! Kulminacyjnym punktem w tym okresie ruchu skautowego był zorganizowany przez Baden-Powell’a we Wrześniu 1909 r. pierwszy zlot skautów w Kry­ ształowym Pałacu w Sydenham pod Londynem po­ łączony z ćwiczeniami i wielką rewją, w której wzięło udział przeszło 13 tysięcy chłopców. Po re- wji generał Sir Baden-Powell, który przyjął tytuł Naczelnego Skauta {ChiefScout) odczytał przed fron­ tem orędzie królewskie, w którem Edward YII wy­ powiedział znamienne słowa: „poczucie patryotycz- nej odpowiedzialności i owocnej dyscypliny, którą dziś poznaliście jako chłopcy, pozwoli wam, skoro dorośniecie, spełnić swój obowiązek względem oj­ czyzny, gdy jej zagrozi niebezpieczeństwo.“ Przy­ kład monarchy pociągnął za sobą arystokracyę an­ gielską i szerokie warstwy społeczne: wszędzie na prowincyi potworzyły się komitety miejscowe i sto­ warzyszenia, mające na celu propagandę skautingu wśród młodzieży, a niektórzy magnaci angielscy, jak np. lord Salisbury z Hatfield w Hertfordshire, otwo­ rzyli swoje wspaniałe parki dla ćwiczeń, zabaw i obozów młodzieży. Ujednostajnieniem skautingu,, prowadzonego dotychczas dość rozbieżnie, a nawet w wielu wypadkach po amatorsku, zajęła się zorganizowana ..text continues