Stránka:boufall.djvu/45

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 44

… pierwszą próbą ogniową na gruncie amery­kańskim, przedostał sią przez morze do Anglji, gdzie, ujęty w karby odpowiedniej organizacyi, rozlał się wartkim potokiem, aby, zdemokratyzowawszy się w swojem założeniu, zjednoczyć pod swemi sztanda­rami przeszło półmiljona chłopców w wieku od lat dziesięciu do osiemnastu lub dwudziestu.

III.

Należy przyznać, że ziarno padło w danym wypadku na grunt najbardziej podatny, jaki tylko so­bie można wystawić. Na całokształcie angielskiego życia narodowego wycisnęły charakterystyczne pię­tno dwie, niezwalczone dotąd potęgi: ekspansya na zewnątrz i energja wychowawcza. Cały system wy­chowawczy angielski przenika mocna wiara w moż­ność udoskonalenia ludzkości za pomocą odpowied­niego skoordynowania najrozmaitszych środków technicznych, umysłowych i moralnych. Wrodzony rasie anglo-saskiej instynkt samodoskonalenia się zmusza jednostkę nietylko do dążenia do stania się we własnym interesie najbardziej zdatną do ży­cia, lecz i do wykonania najwznioślejszego przyka­zania etyki narodowej, którem jest — osiągnięcie naj­wyższego dobra całego Narodu. Do tego celu zmie­rzają usiłowania poszczególnych członków społeczeństwa, i tylko w tych warunkach możliwym jest ów podziwu godny, liczny, dobrowolny i bezpłatny udział szerokich warstw społecznych w pracy nad rozwojem etycznym dorastającego pokolenia, który ..text continues