Stránka:boufall.djvu/45

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 44

… pierwszą próbą ogniową na gruncie amery­ kańskim, przed ostał sią przez morze do Anglji, gdzie, ujęty w karby odpowiedniej organizacyi, rozlał się wartkim potokiem, aby, zdemokratyzowawszy się w swojem założeniu, zjednoczyć pod swemi sztanda­ ram i przeszło półmiljona chłopców w wieku od lat dziesięciu do osiemnastu lub dwudziestu. III. Należy przyznać, że ziarno padło w danym wy­ padku na grunt najbardziej podatny, jaki tylko so­ bie można wystawić. Na całokształcie angielskiego życia narodowego wycisnęły charakterystyczne pię­ tno dwie, niezwalczone dotąd potęgi: ekspansya na zewnątrz i energja wychowawcza. Cały system wy­ chowawczy angielski przenika mocna wiara w moż­ ność udoskonalenia ludzkości za pomocą odpowied­ niego skoordynowania najrozmaitszych środków technicznych, umysłowych i moralnych. Wrodzony rasie anglo-saskiej instynkt samodoskonalenia się zmusza jednostkę nietylko do dążenia do stania się we własnym interesie najbardziej zdatną do ży­ cia, lecz i do wykonania najwznioślejszego przyka­ zania etyki narodowej, którem je st—osiągnięcie naj­ wyższego dobra całego Narodu. Do tego celu zmie­ rzają usiłowania poszczególnych członków społe­ czeństwa, i tylko w tych warunkach możliwym jest ów podziwu godny, liczny, dobrowolny i bezpłatny udział szerokich warstw społecznych w pracy nad rozwojem etycznym dorastającego pokolenia, który ..text continues