Stránka:boufall.djvu/44

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 43

… stworzonej przez Thompsona Setona, zna­ nego powszechnie pod nazwą Szarego Wilka.u Dla tego też poznanie prawzoru w wielu wypadkach sku­ tecznie pomódz może dla zrozumienia wielu rzeczy, które nam, wyrosłym w sterze odmiennych poglądów i pojęć, wydawać się mogą dziwnemi i —mówmy wy­ raźnie—zbyt dziecinnemi. Pragnąc zrozumieć istotną przyczynę tego zja­ wiska, tern dziwniejszego na pozór, że mamy z niem do czynienia w narodzie, posiadającym reputacyę trzeźwego i ultra-utylitarnego, należy przedewszyst- kiem uprzytomnieć sóbie charakterystyczną cechę amerykanów, ich niewzruszoną, absolutną wiarę w siebie samych i bezgraniczny optymizm, wypływa­ jący ze świadomości instyktu twórczego rasy anglo­ saskiej w ogóle. Naród, okazujący tak wybitną zdol­ ność do amalgowania obcych żywiołów jak ameryka­ nie, musi oczywiście w swem organizowaniu się pod­ porządkowywać indywidualne właściwości koniec-z- nościom zbiorowym, a znajdując się poza obrębem wiekowych tradycyj, gotów jest zawsze probować, szukać nowych dróg i czynić najrozmaitsze ekspe­ rymenty, nawet takie, które na pierwszy rzut oka mogły by nam wydać się niebezpiecznemu Temi właśnie względami, które w swoim czasie podkreślił jeszcze niezapomniany Tocqueville, tłóma- czy się fakt, że nowy ten system, któremu później na­ dano nazwę „czerwonoindyanizmu w wychowaniu/4 (red indianism in education) zrodził się w wolnej rzeczypospolitej po tamtej stronie Atlantyku, a przeszedłszy ..text continues