Stránka:boufall.djvu/47

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 45

… w ostatnich czasach przybrał w Anglji rozmiary wprost imponujące. Należy dodać, że dawne błędy pierwotnej orga- nizacyi oświaty elementarnej w Anglji przyczyniły się niemało do powodzenia nowego systemu. Oświata ludowa w Anglji zbyt długo polegała jedynie tylko na ustnym wykładzie nauczyciela, przemawiającego do licznych szeregów słuchaczy. Przyczyny tego zjawiska tkwiły bądź w fałszywej oszczędności czasu, miejsca i personelu nauczycielskiego, bądź też w prze­ ważającej doktrynie, jakoby nauczyciel był tylko ro­ dzajem przewodu, przez który nauka przedostaje się do uczniów J). System taki, fatalny w skutkach dla uczniów leniwych i mało zdolnych, miał jednak tę dobrą stronę, że chciwych wiedzy zmuszał do samo­ dzielnej pracy nad sobą, a więc musiał dodatnio wpłynąć na rozwój samodzielności w lepszej części dorastającej młodzieży angielskiej. „Sądzę—pisze we wstępie do swego podręczni­ ka generał sir Robert Baden-Powell—że dzięki przy­ ciągającej formie i praktyce skautingu nic łatwiej­ szego, jak wciągnąc pewną część naszych chłopców do owocnej pracy nad wyrobieniem w sobie męzko- ści i charakteru. Pod skautingiem należy rozumieć co innego, niż zwykłą służbę wywiadowczą tak, jak jest obecnie praktykowaną w czynnej służbie woj­ skowej. Skauting, właściwie mówiąc, jest to dalszy

  • ) Sadler. Continuation Schools in E ngland and else­

where 1910 str. 82. 3