Stránka:boufall.djvu/38

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 37

… własną pracą i własnym wysiłkiem zdobyć może, owe „orle“ pióra noszone na głowie w ilości, za­ leżnej od cyfry otrzymanych punktów, markowanych jako coups lub grand coups, medale, przypinane na piersiach, zapożyczone z życia czerwonoskórych ty­ tuły s.gamorów, grand-sagamorów lub sachemów, w re­ szcie skomplikowany ceremoniał Wielkiej Rady, sa­ kramentalne wyrazy, wypowiadane w narzeczu siuk- sów, i wzorowane na oryginalnych wsiach indyjskich obozowiska młodych Seton Indians, jak brzmi ofi- cyalna nazwa oddziałów skautów amerykańskich’ zorganizowanych przez Thompsona Setona. Ale—i w tern leży właściwa oryginalność ame­ rykańskiego systemu i jednocześnie różnica w po­ równaniu z systemem, przyjętym w angielskich or- ganizacyach skautowych—odznaczenia takie, zwane „honoramiu (honors) w przeciwstawieniu do nagród (prizes) są przyznawane nie za osiągnięcie rekordu, lecz za wykonanie pewnego dostępnego w zasadzie dla wszystkich zadania. Innemi słowy, zasada współ­ zawodnictwa, a co za tern idzie champion atu, została zniesioną i zastąpioną przez ustanowienie pewnego poziomu, określonego przez najlepsze siły fachowe J). ’ ) Dość powiedzieć, że w ostatniem wydaniu niejedno­ krotnie cytowanego przez nas podręcznika T liom p s o 11a Setona (The Birch Bark Roli) oddzielne działy poszczegól­ nych sportów, skautingu i przyrodoznawstwa zostały opraco­ wane przez umyślnie w tym celu uproszonych specjalistów , którzy też określili przeciętną, wymaganą sprawność dla każ­ dego wypadku. Spotykamy wśród nich fachowców tego po-