Stránka:boufall.djvu/37

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 36

… że każdy chłopiec w tym wieku wolał by zawsze zostać znakomitym bokserem aniżeli Darwinem lub Lwem Tołstojem *).“ Jest to fakt niewątpliwy, który należy przyjąć, o ile zadania wychowawcy nie bę­ dziemy upatrywali w walce z przyrodzonemi właści­ wościami duszy dziecka, a przyjąwszy go, musimy wyciągnąć z niego odpowiednie konsekwencye i dą­ żyć do wytworzenia na podłożu fizycznem typu chłopca dzielnego, szczerego, bohaterskiego, skłon­ nego do poświęceń i kochającego Boga i ludzi. Najpotężniejszym bodźcem dla każdego czło­ wieka jest umiłowanie i pragnienie sławy. Zapewne, że cywilizowany człowiek znajdzie również silne impulsy we wzniosłym celu, do którego dąży, ale tak wysoka kultura etyczna dostępna jest chyba tylko dla nielicznych wybranych, i mówić dzieciom 0 zadowoleniu wewnętrznem, jakie płynie ze spełnio­ nego obowiązku, może tylko niepoprawny doktryner 1 nie liczący się z rzeczywistością marzycielski fan­ tastyk. W dobrze zrozumianym interesie społecznym nie należy nigdy cofać się przed wyzyskaniem każ­ dej słabości ludzkiej, i w tej dziedzinie nie bez słu­ szności powiedzieć można, że cel uświęca środki. Ztąd też w systemie Thompsona Setona poważną rolę odgrywają osobiste odznaczenia, które każdy

  • ) Por. Thompson Set on The Birch -Bark Roli

str. 6, „The boy from ten to fifteen, like the savage, is purely physical in his irleals. I do not know that I ever met a boy that would not rather be John L. Sullivan than Darwin or Tolstoi.“