Stránka:boufall.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 22

… brania udziału we wspólnej organizacyi, podnieśli do potęgi dogmatu anglicy, tworząc w szkołach lu­dowych i średnich, a także w uniwersytetach t. zw. „korpusy kadetów“ (Cadet Corps) i organizując mło­dzież poza szkolną w t. zw. „Brygady Chłopców” (Boys’ (Lads’) Brigades), o których szczegółową sprawę zdajemy na innem miejscu[1]. Na tej samej za­sadzie oparł w ostatnich czasach angielski generał Sir Robert Baden Powell swą wspaniałą organizacyę „skautów” czyli „młodych wywiadowców" (boy scouts), która pomimo kilku zaledwie lat istnienia zyskała sobie powszechne prawo oby­watelstwa we wszystkich krajach, a w tej liczbie nawet na ziemi polskiej, w Galicyi.

II.

Właściwego początku „scoutingu” w znaczeniu zorganizowanego ruchu wśród młodzieży, mającego na celu wyrobienie maximum sprawności zarówno fizycznej jak i duchowej, szukać należy w Afryce Południowej, a powołały go do życia twarde ko­nieczności kampanji transwalskiej. W pierwszych miesiącach 1899 r. poważne siły burskie obiegły

Mafeking, małe miasteczko, bronione przez załogę angielską, złożoną z 700 zaledwie żołnierzy pod do­wództwem podpułkownika sir Roberta Baden Powella, jednego z najdzielniejszych oficerów armji ..text continues


  1. Zob. B . Bouffałł Szkoły pod bronią 1911 i Bry­gady Chłopców w Anglji (Bibljoteka Warszawska Czerwiec 1912).