Woodcraft Folk

From thewoodcraft.org
(Redirected from WF)
Jump to navigation Jump to search
Woodcraft Folk, sněm 1929
Woodcraft Folk, tábor 1946

The Woodcraft Folk - A co-operative voluntary children´s and youth organisation, v češtině přibližné jako "Woodcrafterský lid - dobrovolná svépomocná organizace dětí a mládeže", byla založena v roce 1925 skupinou londýnských socialistů, která odešla z organizace Kibbo Kift v době, kdy se John Hargrave rozhodl podporovat Douglasovu úvěrovou teorii za cenu údajné přechodného opuštění woodcrafterských ideálů. Zakladatelem Woodcraft Folku (W.F.) byl Leslie A. Paul, lesním jménem Little Otter (Malá vydra).

Cíle a organizaci svého hnutí popisuje L.A. Paul ve své knize The Folk Trai1 (1929, Cesta Woodcraft Folku) takto: The Woodcraft Folk je dobrovolnou lidovou organizací dětí a mládeže pro hochy a dívky od 6. roku věku. V činnosti organizace jsou zdůrazněny kooperace, rovnost, demokracie a mír. Woodcraft Folk je organizací politickou, socialistickým hnutím, úzce spjatým s hnutím kooperativním a finančně podporovanou britskou stranou práce (Labour Party). Staví na myšlenkách E.T.Setona a jeho organizace Woodcraft Indians. Prvořadými zájmy W.F. jsou cestování, táborový život, znalost přírody, řemesla a jiné činnosti, charakteristické pro woodcraft. Členstvo W.F. se kromě toho zabývá otázkami světových dějin v socialisticko-marxistickém pojetí. W.F. je formou sebeobrany dělnických organizací před vlivy imperialismu a církví. Výchovné metody vycházejí z teorie rekapitulace. Vedení W.F. je v rukou mladých lidí, nikoliv dospělých, jak je tomu v Baden-Powellové skautingu nebo též v organizaci The Order of Woodcraft Chivalry (O.W.C.).

W.F. sdružuje především mládež z dělnického prostředí. Jádro výchovné práce spočívá v koedukovaných místních skupinách. V činnosti dominuje demokratický systém, v němž jednotlivec rezignuje ze své osobní svobody ve prospěch celku. Přes značné zdůrazňování demokratického systému organizace se místní skupiny nemohou obejít bez rozhodující skupiny vůdců. W.F. akcentuje svůj revoluční postoj zvláště v boji s těžkými důsledky soudobé civilizace. Podobně jako v jiných woodcrafterských organizacích je uplatněno kmenové zřízení, obřadnictví a malebnost při všech příležitostech činnosti.

Ve čtvrtletníku The Herald of the Folk (1927) čteme: "Do našich ceremoniálů, uskutečňovaných při táborových ohních, zavádíme důstojnost, kolorit a poezii. Naše ideály a touhy vyjadřujeme vhodně vybranými slovy, která podobné jako píseň a poezie neztrácejí nic ze svého půvabu a tepla přesto, že jsou často opakována. Jsme si vědomi, že obřad je silou, jež přispívá k tvorbě tradice, a proto využíváme každý obřad jako hodnotný výraz duchovní jednoty".

Podle dnešního stavu je organizace rozdělena do místních městských nebo venkovských skupin, které sdružují:

  • Elfins - skřítky (děti ve věku 6 až 9 let),
  • Pioneers - průkopníky (děti ve věku 10 až 12 let), rozdělené do klanů,
  • Ventures — odvážlivce (mládež ve věku 13 až 15 let) a
  • District Fellowship - místní bratrstva (věk 16 až 20 let).

V roce 1994 bylo ve W.F. registrováno 347 místních skupin skřítků, 218 skupin průkopníků, 91 skupin odvážlivců a jen 25 skupin místních bratrstev. Hnutí je rozšířeno po celé Anglii, Walesu i Skotsku (ojedinělé skupiny jsou dokonce i v Severním Irsku a na ostrově Man); největší koncentrace členů je však v oblasti Londýna a v severní a jihovýchodní Anglii. Mnoho skupin má 20 až 30 členů, skupiny jsou vedeny dobrovolnými vychovateli, z toho ve velké míře rodiči. U místních bratrstev (věk 16 až 20 let) existuje samospráva.

Organizace čítá (rok 1994) asi 27 tisíc členů v téměř 700 místních skupinách a je ve Velké Británii nejpočetnějším hnutím, v němž jsou zakotveny některé woodcrafterské zásady a praktiky. W.F. je dnes podporován finančně státní a lokální správou, firmami a podniky a též prostředky, poskytovanými vlastním členstvem. Jednotlivé členské skupiny se scházejí každý týden. Děti a mládež se zúčastňují různých činností, jako her, řemeslných prací, divadelnictví, zpěvu a tanci a dalších aktivit, které odpovídají jejich zálibám a zájmům. Skupiny pobývají pravidelně v přírodě, částečně na táborech a turistických výpravách a jsou povzbuzovány k účasti na společenských událostech. Zvláštní pozornost je věnována také programům na ochranu přírody a životního prostředí. Organizace udržuje styky s ideově příbuznými organizacemi z celého světa a její členové se účastní mezinárodních výměnných pobytů (dříve také s československou Pionýrskou organizací, dnes s českým Pionýrem), což přispívá k plnění myšlenky, obsažené v hesle "Spojme svět přátelstvím". Organizace má úzké styky s kooperačním hnutím, které jí poskytuje mnohostrannou podporu. W.F. vydává vlastní dvouměsíčník Woodcraft World. Mimo to vycházejí některé další specializované časopisy, zaměřené tematicky, regionálně nebo pro určitou věkovou skupinu. Pro místní bratrstva je například určen čtvrtletník DP News; vlastní zpravodaje si vydávají i všechna oblastní centra. Podobné jako u Order of Woodcraft Chivalry, také v čele Woodcraft Folk stojí žena: od roku 1994 zastává funkci předsedy teprve 26ti letá Eleanor Beckmanová.

V průběhu let však postupně vyvanula původní obřadnost a malebnost ze života dětí a mládeže na táborech a v přírodě a v organizaci došlo k jistému obratu ve výchovných metodách, které se staly více civilní a přiblížily se formám běžného prázdninového pobytu v přírodě, jak je znám a praktikován v jiných evropských zemích. Sám zakladatel Woodcraft Folk L.A. Paul si v knize The Early Days of the Woodcraft Folk (1980, Počátky Woodcraft Folku) posteskl, že mnoho ze starých "indiánských moudrostí", ovládajících v letech po založení život ve W.F., bylo již zapomenuto.

  • Výňatek z Knihy o Woodcraftu (F.Kožíšek, M.Klimánek, 1995), kapitola o Woodcraft Folk (M.Klimánek, T.Wyrwalski)

[1]