Kibbo Kift

From thewoodcraft.org
(Redirected from KKK)
Jump to navigation Jump to search
Kibbo Kift, tábor 1928
Kinsmeni nesou archu

Úplný název organizace byl Kibbo Kift, the Woodraft Kindred

Když 18. srpna 1920 založila skupina mladých mužů woodcrafterskou organizaci po vzoru Woodcraft Indians američana Setona, muselo to mít pro lorda Baden-Powella vskutku trpkou pachuť. Náčelníkem nově vzniklé Kindred of The Kibbo Kift (KKK), nebyl nikdo jiný, než dlouholetý instruktor skautských Lesních škol v Gillwellu, John Hargrave - White Fox (Bílá liška) (1894-1982). Hargrave byl mimořádný člověk, během svého dlouhého života byl spisovatelem, malířem, politikem, hudebníkem atd. Byl jedním z prvním skautů (od 1908) a velmi brzo se svými výbornými organizačními schopnostmi, fyzickou zdatností i zručností a vědomostmi stal členem užšího kruhu Baden-Powellových spolupracovníků. Svou první knihu Lonecraft (1913) věnoval ještě skautům, ale její obsah je již nepokrytě woodcrafterský. Poté co narukoval do armády a zažil hrůzy světové války, stal se zarytým pacifistou, a ve svých knihách to dává jasně najevo (The Wigwam Papers, 1916, česky jako Listy z vigvamu, 1924). Po návratu z války neustupuje ze svého přesvědčení a tudíž není divu, že se dostává často do sporu s vojákem Baden – Powellem a dalšími členy Ústředí v Londýně. „Viděl jsem najednou, že skautské hnutí pozbylo svého kouzla a že teď není ničím jiným než brigádou chlapců chodících pochodem ulicemi, vyšnořenou odznaky, troubící na trubky, tlukoucí na bubny a cvičící kvůli inspekcím.“

Hargrave svými kritickými články dokázal výrazně ovlivnit mínění veřejnosti a z toho mělo náčelnictvo skautské organizace opravdu strach. Hargrave dokázal přesně najít a popsat nejen slabiny britského skautingu, ale také kritizoval vládnoucí třídu jako takovou. „Setonova forma Woodcraftu se snadno dala zkřiviti, že mohla býti zneužita k výchově chlapců pro boj ››za vlast a krále‹‹, že mohla být přizpůsobena úzkým cílům a sobeckým zájmům imperialisů a válečných dravců. Bylo jasno, že generál Baden-Powell byl schopen roku 1907-8 použíti hlavní myšlenky Lesní Moudrosti a přizpůsobiti ji svému vlastnímu názoru. Tento názor byl názorem vojáka a loyálního občana britského císařství – zcela přirozeně, jinak to nedovedl....››B.-P‹‹. skauting (jehož mízou byla Setonova Woodcraft), se mohl uzpůsobit, aby se hodil na každého krále, kaizra, khana, cara, prince, císaře a císařství! Ale nač se nehodil, to byla světová touha po Světovém Míru a organisování Federace Lidského Plemene. Na to naprosto nestačil.“

Není divu, že byl Hargrave vzhledem ke svým názorům z Boy Scouts vyloučen. Hargrave zakládá tedy organizaci novou, která se velmi rychle stává významnou opozicí skautingu. Ne snad svým počtem, ale svými aktivitami. Základem programu Kibbo Kift byl nepochybně Woodcraft, k němuž však přidal Hargrave další cíle hnutí. Hargrave byl jedním z prvních ekologických aktivistů, bojoval za zlepšení sociálních podmínek občanů, nabádal k pacifismu a usiloval o vytvoření Světového společenství národů – již v roce 1921! Kibbo Kift Kindred se rychle rozšiřoval do Skotska, Holandska, Ruska, Německa a dalších zemí.

V době hospodářské krize (1931) přichází Hargrave a jeho přítel ing. C.H. Douglas s myšlenkou zavedení tzv. sociálních kreditů, založení Národní kreditní banky a vytištění dividend. Chtějí tak pomáhat sociálně slabším a nezaměstnaným občanům. Pro tuto myšlenku nadchl Hargrave dospělé členy své organizace, kteří ve svých krojích počali manifestovat za sociální program Kreditů v ulicích Anglie. Ozdobná roucha (kroj KKK) byla pro tuto příležitost nahrazena jednobarevnými zelenými plášti, pro které se později začalo Kibbo Kiftu říkat Green Shirts (Zelené košile). Kibbo Kift začíná pořádat tábory pro děti ze sociálně slabých rodin a pomáhat nezaměstnaným.

Politik William Aberhart zvítězil se svou sociální „Kreditní stranou“ nejprve drtivě v kanadské provincii Albertě, o rok později však také v britském Leedsu. V roce 1937 vyšel v platnost zákon o nošení uniforem politických hnutí a KKK bylo pronásledováno pod touto záminkou policií (členové fašistického hnutí nosili v té době černý kroj). Počátek války přerušil činnost KKK na dlouhých šest let. Po válce je organizace opět obnovena, ale svého předválečného rozmachu již nikdy nedosáhla. V roce 1977 je založena nadace, která slouží k uchování památek na historii organizace a má šířit její výchovné, kulturní i politické principy. Dokumenty i věcné památky Kibbo Kiftu jsou uloženy v Londýnském muzeu a Britské knihovně politické a ekonomické vědy.


[1]