Stránka:vatra-23-3.djvu/20

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


úchylky, Proto skládánieltabú. Ale nesmíme se nikdy zastavit a proto junáci, nezapomínejte po svých zasvěcovacích zkouškách na své bo— jovnictví & strážcovství našich ideálů. * A nebojte se rozžehnat se a rozejít nadobro s tím, to vás strhává do víru položivota & všednosti., jediný prostředek k vašemu probuzení je les a divoká příroda, táboření & studium přírody. To vás očistí a. povznese. A potom bude už jen stoupání stoupání orlími pery. Na to nezapomeňte. A zase: orlí pera jsou vážnou věcí jako byla u Indiánů, nesmí se jimi plýtvat, musejí být poctivě získána & týkat se činů hodných měření. jedno mně leží na srdci: ochrana přírody! Kdybyste nedělali nic jiného, než chránili přírodu, děláte dosti. Děláte-li vše ostatní a toto ne, nechte toho raději vůbec a odejděte z Ligy. Každý junák každý rok zasaď jeden strom a keř a opatruj! To si vezměte za své heslo! Musíme utužit svou organisaci. " tom jsme stále slabí. Málo žijeme společně. Považuji „Vatru“ za podmínku a osu našeho života. A přece je tolik junáků, kteří ji neplatí a neodbírají. Chtěli jsme založiti tiskový fond, ale nebylo proň dost obětavosti. Kéž by bylo v novém roce lépe, jaka škoda, že jsme si sami nemohli vydávat svého Setona, Jak to mohli naši junáci dopustit? Musíme žít více jeden pro druhého. lllase prmidelně měsíčně svá nová péra náčelnictvu, at“ žijeme jako celek a učíme ipovzbuzujeme“ se navzájem. Pak bude moci „'atra“ býti obrazem našeho života, jako je dosud programem Il výzvou k němu. A na konec: kdybychom sebe více vzrostli, nepřestaňme býti jed- nou rodinou pravého bratrství a neomezene důvěry. Zdar novemu roku! Miloš Seifert. Zpráva jednatele. Dnešní skauting ocitl se v krisi následkem štěpení v nesčetné or— ganisace a nepochopení junácké myšlenky. Organisování pro organisot vání nestačí, distinkce a parády zaujmou mládež jen do určitého věku věku a ani politická hesla nejsou vhodnou stravou pro mládež. Snahy po sjednocení čsl. skautingu zůstaly i v tomto roce bezvýsledny, My kteří representujeme woodcraft VČ. 5 R. máme dnes kjakémukoli sjednocování jasné stanovisko, neboť woodcraft není skauting a proto slučování obou směrů by nebylo zdravé. aspoň ne v dohledné době. Woodcraft dává mládeži nejvíc, dává jí smysl celeho života, chce vésti k dobru život hocha iděvčete. V Lesní Moudrosti máme svou filosofii, umění, náboženství. Lesní Moudrost stačí nám po celý život, je nato opravdu tak všestranná. Od loňského sněmu v Berouně můžeme pozorovati zvýšenou čin- nost v kmenech, větší zájem, všímání si přírody, ruční práce, hojné; táboření. Zupy jsou nyní v Praze, Budějovicích, Berouně, Plzni a Brně, jako jejich s;řediscích. Župa v Mor. Ostravě byla rozpuštěna pro trapný případ na Štramberku. jsme zakotvení v 65 místech republiky. Máme 44 kmenů 'a vedle nich 7 samostatných družin, IO jednot a řadu Stráží. Zapsáno je 985 členů, z toho 898 mužu, 87 žen, ,182 školáků, 175 studentů, 419 dělníků, 85 učňů, 79 úředniku, 7 učitelů a. profesorů. Členů do 14 let jest 162, do 18 let 342, nad 18 let 282; jeden z nedávno přihlášených jest 79 let stár, Katolíků jest 398, bez konfese 395, příslušníků čsl. církve 122, evangelíků 35, 4 židé a 2 pra- voslavní. V .,Sokole“ cvičí 114 členů, v DT]. 19 a ve FDTJ. 3 čle- nové. Za minulý rok přistoupilo 215 členů. Nové kmeny leI. roce LLM. byly založeny v těchto místech: Přeštice, Benešov, Škvorec, Bratislava, Jičín, Křižatka, Lomnice n. Pop., Praha III., Lom u Mostu, Teplice, Hředle, Kolín, Náchod, Písek, Kla- tovy, Plzeň (dívky), Babice na Moravě, Olomouc, ]evíěko, Ústí nad Orlicí. Dopisů přijato 364, odesláno 553, celkem 917, oběžníku č. 24— 32 odesláno celkem 460 kusů, kromě toho 400 přihlášek a jiných tiskovin Agenda proti minulému roku značně vzrostla. Styk náčelnictva s kmeny byl živý. 'áčelnictvo rozřešilo tento rok km], vydávalo avydává časopis Ligy „Vatra l,. M.“ apravidelně ..text continues