Stránka:vatra-23-3.djvu/21

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 20

… Hlasatele ze svých náčelnických schůzí. Poslední dobou věnovali jsme: se řešení dívčího junáctví, Mezinárodně měli jsme styky písemné i osobní 5 vůdčími junáckýmí pracovníky světa, zejména 5 F.. Th. Setonem a John Hargravem. Ná- čelník Ligy navštívil Bílou Lišku v Anglii, tábor ve Windyridgé u Lon- dýna, náčelníka CziolkOSze a sněm VVolných Harcerů v Krakově a jednal s něm. Neupfadfindry, kteří uveřejnili ve „Weisse Ritter“ kri- tický jeho článek o čsl. skautingu. Br. Vavrda udržoval čilý styk s Pe— trohradem, br. Schart s jugoslávskými a ukrajinskými junáky reformních snah. Pokud se týče našeho poměru k Federaci čsl. skautů zůstává i nadále nezměněn. Naší snahou jest pracovati k všeobecnému sblížení všech složek Federace v duchu našeho woodcraftu. Subvence, ač jsme o ni žádali, nedostali jsme ani haléře se žádné strany, ani od ministerstva veřejného zdravotnictví. Stezka Lesní Moudrosti je vyšlapána. Je již dost široká pro nás, abychom sami po ní šli ijiné Vedli. Vykonali jsme za tento rok dosti, ale v budoucnu musíme vykonali ještě více. Evžen Schart, jednatel _LLM. jak žijeme. Pražská župa uspořádá ve dnech 28. a 29. června t. r. u příle- žitosti otevření klubovny jednoty. Tolstého slavnostní sněm v lesním divadle v Krči a výstavku junáckých prací. K této slavnosti pozvány budou všechny spřátelené organisace a kmeny L. L. M. z okolí Prahy. S'důkladnými přípravami bylo již započato. Z kmene „Lehkých Srdci“ jednoty Táboritů v Pra— ze. „l.aňky a „Vlčí Máky“ skládají bilanci své zimní prace velmi potěšitelnou. Ušily si junácké blůzy, cvičné střevíce, zřídily si zimní sportovní obleky. Měly svou nadílkovou besídku 16. prosince m. r. Kmen „Bílého Tesáka“ ve Veleslavíně čítal v zimě hodně Setonovy povídky a hrál Setonovy hry v klubovně. Měli be» sídku o zvířatech se světelnými obrazy. Br, Vavrda vypravoval o životě Alešově, o Masarykovi v několika večerech. Kromě toho účastnil se kmen Smetanových koncertů v Praze. Br. Sláva vytesal z cihel sošku, zhotovil loutkové divadlo a nakreslil mnoho obrázků. ]ožina udělal různé hračky a br. Špácal veršoval. Kmen „Vycházejícího slunce“ jednoty Táboritů v Praze po berounském sněmu semkl se v recitační sbor & zkoušel recitovati Horu, Thakura & Tomana, Pak přešel ke zpěvu za vedení br. ]anošíka. „Nacvičili jsme dosti pěkných písniček, dvoj- až trojhlasných, jako Dívča, Všude sníh, Boly časy, boly, O vánocích, Umrem, Medzi horama, Zpívejte važanští kohouti atd. Snažíme se vyjádřiti citovou náplň písně a p0znáváme s pomocí br. Kupky stále nové & krásnější věci. Poněvadž není mezi námi studentů, nýbrž jen samí dělníci a učňmé, nemohli jsme se loni odvážiti k táboru stálému. Přes to jednotlivci podnikli se zdarem obtížné často tábory putovní samostatně.“ Družina Sobů měla 29 vycházek nedělních. Vyrobila nejlepší kouřové otisky listů. První velký sněm v přírodě byl v kokořínském údolí, druhý u Sázavy (Medník), kde br. Šindelář, Pazderník a Míla Vavrda složili tabú do rukou zastupce náčelnictva br. Scharta, Pět bratrů dostalo orlí pera krásně malovaná Šedým Vlkem z Příbramě. Berounská župa Psohlavců a Chodek L. L. M. v Beg rouně konala 6. slunce měsíce sazenic Radu náčelnictva župy v Ho- řovicích. Náčelnicí župy byla zvolena &. A. Laštovková. Chuť do práce je všudy. To ale nestačí, kmeny musí pracovati. O tom, 'jak pracují, podali jejich zástupci zprávu. Župa Berounská konala svůj sněm () Velikonocích ve Zbírově. Výstavku prací v měšť. škole navštívilo množství lidí, kteří obdivovali umělecký vkus a píli našich junáků a junaček. Nejkrásnější práce přivezli berounští a zejména naši bratři z Příbramě. Vlastní sněm konal se v lese ..text continues