Stránka:fletcher 1925.djvu/15

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 12

… v opačném směru, zatím co se stráně zazněl jasný zpěv mladého muže. Za okamžik se u pramene objevily dvě ženy, v nichž jsem poznal tetu s netí, jedna již starší žena, druhá mladá a velmi hezká; avšak pěvce nebylo stále viděti. Melodie písně byla lehká a svěží jako zpěv ptáků a letního větříku šelestícího v listoví. Slova: »Vidím je přicházeti!l« měla dvojí význam. Dívka, na níž čekal, skutečně přicházela, avšak ke zpívajícímu rovněž při- cházela rozkoš rostoucí lásky a hojné naděje. Ženy naplnily své nádoby. Starší si písně vůbec nepovšimla, obrátivši se ihned k domo- vu. Oči dívky plaše bloudily po protější strá- ni, když se pomalu blížila k prameni a nabí- rala křišťálové vody. Teď, když teta odchá- zela, píseň zmlkla; pak následoval šelest křo- ví, když milenec, seběhnuv se stráně, přesko- čil potok a stanul vedle děvčete. Vyměnili si několik spěšných slov, teta zavolala, dlouze se rozloučili a opět jsem osaměl. Potok bublal dále, avšak ničeho neříkal, ptáci si hleděli svého a sluneční paprsky si hrály na lesklém listoví. Malé dobrodružství, davší mně na- hlédnouti do vnitřního života dvou duší, skon- čilo, nezanechavši po sobě žádných vnějších stop; a přece — jak mnoho se stalo! Na stezce se ozvaly odměřené kročeje a roklí prošla stará žena shrbených ramen. Když se naklonila nad pramenem a nabírala vodu, zaslechl jsem mladíkův zpěv v dáli, jak ..text continues