Stránka:boufall.djvu/61

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 60

… nie będzie nigdy ciężarem dla innych, owszem, sam zawsze będzie mógł skutecznie dopomódz tym, którzy dzięki nieszczęśliwemu wypadkowi lub wła­ snej lekkomyślności znajdą się w ciężkiej potrzebie. 10) Wreszcie—chociaż ruch skautowy nie nosi ścisłego charakteru wyznaniowego — skaut winien pamiętać, że jest przedstawicielem wj^ższego po­ rządku moralnego na świecie i jako taki, musi czer­ pać siły do jego obrony z góry, innemi słowy skaut nie zan iedbuje codzienne j mo d1it w y i sumiennie wypełnia obowiązki reli­ gijne podług przepisów wyznania, do którego na­ leży. Powyższe dziesięć punktów stanowią właściwe wyznanie wiary młodych wywiadowców, ich kodeks honoru, przypominający w ogólnych zarysach wspa­ niały Buszido japońskich samurajów lub też skompli­ kowane prawo rycerskie wieków średnich. Jest to, można powiedzieć, szkielet systemu skautowego i je­ dnocześnie jego system nerwowy, a co najważniejsza, że nie zawiera nic, coby nie było w zupełności do- stępnem dla przeciętnego chłopca. Cała rzecz po­ lega na tern, że skauci uczą się pamiętać o swoich obowiązkach, za czein w zwykłym porządku rzeczy idzie, że umieją je wypełniać. Chociaż, zasadniczo biorąc, o umundurowaniu skautów w ścisłem znaczeniu tego słowa mowy być nie może, to jednak ze względu na konieczność ujednostajnienia zewnętrznego wyglądu patrolu, szcze­ gólniej przy ćwiczeniach zbiorowych, Główna Kwatera