Stránka:boufall.djvu/61

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 60

… nie będzie nigdy ciężarem dla innych, owszem, sam zawsze będzie mógł skutecznie dopomódz tym, którzy dzięki nieszczęśliwemu wypadkowi lub wła­snej lekkomyślności znajdą się w ciężkiej potrzebie.

10) Wreszcie — chociaż ruch skautowy nie nosi ścisłego charakteru wyznaniowego — skaut winien pamiętać, że jest przedstawicielem wyższego po­rządku moralnego na świecie i jako taki, musi czer­pać siły do jego obrony z góry, innemi słowy skaut nie zaniedbuje codziennej mod1itwy i sumiennie wypełnia obowiązki reli­gijne podług przepisów wyznania, do którego na­leży.

Powyższe dziesięć punktów stanowią właściwe wyznanie wiary młodych wywiadowców, ich kodeks honoru, przypominający w ogólnych zarysach wspa­niały Buszido japońskich samurajów lub też skompli­kowane prawo rycerskie wieków średnich. Jest to, można powiedzieć, szkielet systemu skautowego i je­dnocześnie jego system nerwowy, a co najważniejsza, że nie zawiera nic, coby nie było w zupełności dostępnem dla przeciętnego chłopca. Cała rzecz po­lega na tem, że skauci uczą się pamiętać o swoich obowiązkach, za czem w zwykłym porządku rzeczy idzie, że umieją je wypełniać.

Chociaż, zasadniczo biorąc, o umundurowaniu skautów w ścisłem znaczeniu tego słowa mowy być nie może, to jednak ze względu na konieczność ujednostajnienia zewnętrznego wyglądu patrolu, szcze­gólniej przy ćwiczeniach zbiorowych, Główna Kwatera ..text continues