Stránka:boufall.djvu/82

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 81

… leży wspomagać usiłowania, mające na celu popieranie pozaszkolnego wychowania mło­ dzieży z klas pracujących, i że warto ponosić pewne ofiary materyalne, aby przyczynić się w miarę moż­ ności do uspołecznienia młodego pokolenia, które, pozostawione samemu sobie, zbyt łatwo wpaść może w szpony anarchji i chuligaństwa z wielką szkodą dla dobra publicznego, a z jeszcze większą szkodą dla interesów przemysłu i handlu. Tem się właśnie tłómaczy fakt, że przedsiębiorcy sami szukają chłopców, o których wi-edzą, że czas wolny od obowiązkowych zajęć spędzają pod dozo­ rem starszych, czy na podwórzu szkolnem przy mu- strze i robieniu bronią, czy w klubie chłopców na pogadance i czytaniu czasopism, czy w lesie lub polu na zabawie lub tropieniu zwierząt, a nie w szynku lub na ulicy, ta bowiem zbyt często w wuelkich mia­ stach staje się akademją przestępstwa i zbrodni. Dotychczas jesteśmy jeszcze w sferze dobrze po­ jętych interesów zawodowych. Ale co rzeczywiście każdego obserwatora stosunków angielskich przejąć może najwyższym podziwem dla tego narodu, tak zim­ nego i wyrachowanego na zewnątrz, a płonącego we­ wnętrznie tak gorącem uczuciem miłości bliźniego — to olbrzymia ilość dobrowolnych współpracowników w dziedzinie społecznej opieki nad dorastającem po­ koleniem, współpracowników, rekrutujących się ze wszystkich stanów, a poświęcających bezinteresownie swój czas, pracę i pieniądze dla sprawy pozaszkolne­ go wychowania młodzieży klas pracujących. AYśród