Stránka:boufall.djvu/78

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 77

… wystawie hygjenicznej w Dreźnie mieliśmy spo­ sobność oglądać świetnie zorganizowany dział nie­ mieckich Pfandfinderów. Z Niemiec ruch skautowski przedostał się do Austryi, ztamtąd zaś do Galicyi, gdzie w końcu ze­ szłego roku zaczął nawet we Lwowie wychodzić pod redakcyą p. Andrzeja Małkowskiego specyalny dwu­ tygodnik p. t. „Skaut, pismo młodzieży polskiej/4 poświęcony specyalnie skautingowi, zwanemu tam inaczej—i nie bez słuszności — harcerstwem. Ruch ten, pozostający pod egidą „Sokoła/4 rozwija się do­ tąd przeważnie wśród uczniów szkół średnich i znaj­ duje się jeszcze w fazie przejściowej, tak że byłoby przedwczesnem wyciągać z niego jakiekolwiek bądź wnioski na przyszłość. W interesie jednak młodzieży polskiej, zarówno jak w interesie kultury narodowej mamy prawo spodziewać się, że zapoczątkowany pod szczęśliwą gwiazdą u nas ruch harcerski rozwijać się będzie prawidłowo zgodnie ze swem założeniem i nie da się sprowadzić na błędne manowce, na któ­ rych z konieczności musiał by przybrać cechy wy­ naturzone i chorobliwe. Ze niektóre drużyny skau- towskie w Galicyi są już na dobrej drodze, podczas gdy inne błąkają się po omacku, świadczy polemika w «Na 15 „Skautu44 z d. 15 Maja 1912 r., w której „Skaut z Drużyny Strzeleckiej44 zastrzega się bardzo wyraźnie przeciwko dążeniu do sprowadzania ruchu skautowego na bezdroża akcyi politycznej. ,.S kau- t i n g—pisze słusznie autor—j ak o instytucya wychowawcza działać powinien jedynie ..text continues