Stránka:boufall.djvu/19

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 18

… będziemy mieli do czynienia nie z musztrą wojskową w rzeczywistem znaczeniu tego słowa, lecz z bezduszną tresurą, również szkodliwą i nie­ bezpieczną jak brzytwa w ręku małpy.

Znaczenie musztry wojskowej jako środka wychowawczego polega na systematycznem rozwijaniu zarówno zmysłu uwagi jak i współdziałania woli. Dzięki temu chłopiec uczy się porządku i posłuszeń­stwa, a przedewszystkiem cierpliwości, wytrzymało­ści, umiejętności ograniczenia samego siebie i podporządkowywania swej woli wymaganiom zbiorowo­ści. Da się to powiedzieć szczególniej w tym wy­padku, kiedy dzielność fizyczna, sprawność bez za­rzutu i bezwzględne posłuszeństwo uwarunkowanem jest nietylko rozkazem zwierzchności, lecz wewnętrznem przekonaniem, że przynależność do własnej korporacyi jest pierwszorzędnym zaszczytem, który odpowiedniem zachowaniem się okupić należy. W dalszym ciągu wypada podkreślić dodatni wpływ mu­sztry wojskowej na rozwój poczucia odpowiedzial­ności poszczególnej jednostki. Daje się to spostrzedz nawet w ćwiczeniach i poruszeniach masowych, w których na pozór nie ma wiele miejsca na jakiekol­wiek bądź objawy indywidualności, a gdzie w rze­czywistości sprawność zbiorowa polega właśnie na doskonałem skoordynowaniu ruchów poszczególnych jednostek, ale wpływ taki uwidocznia się najwy­raźniej w wymaganiach służby obozowej, przy wykonywaniu obowiązków szyldwachów, patroli, pi­kiet, rozjazdów i rondów.

..text continues