Hlasatel 1946 č.3, leden (zpravodaj LLM)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search1) Hlasatel 3. 2)

První poválečné poselství ERNESTA THOMPSONA SETONA.

Santa Fe, 23. list.1945

Byli jsme opravdu potěšeni, když jsme od Vás dostali zprávu a dověděli se, že zase pokračujete ve své poctivé práci přes veškerá utrpení a veškerý utisk. Takový duch bude jistě odměněn.

Snad se nám zase v dohledné době podaří navštíviti Vás ve Vaší vlasti. Vzpomínky na naši poslední návštěvu jsou stále svěží a povzbuzující.

Anebo snad Vy přijedete k nám. Kdyby to bylo možné, rádi bychom Vás uvítali.

Zatím přijměte naše_nejsrdečnější přání štěstí a zdraví.

S modrou oblohou !

Ernest Thompson Seton.Dlouho očekávaná zpráva Černého Vlka vyvrátila nejrůznější pověsti, které šly do nedávna po Praze od úst k ústům. Máme upřímnou radost z tohoto krátkého listu.

Lidé z Nového Světa nestarali se mnoho o život nás Evropanů. A tento nezájem měl v zápětí nesmírné oběti nevinných lidí nejen v Evropě, ale i tam daleko mimo ohnisko sporu — v samé Americe. 3)

Ani Setona nedovedlo naše upozornění na nebezpečí nacismu odvrátiti od cesty do Bonnu.

Ano, přenesli jsme se přes mnohá utrpení a tvrdosti doby, ale — nejistota dosud trvá. A tolik by bylo potřebí dob klidných, dob tvořivé práce a vzájemnosti lidí. Doufáme a věříme, že nejposlednější technické vynálezy tuto důvěru nepodlomí.

M

O SNĚHOVÉ VLOČCE.

Hoši kmene Wahpekute jezdí každou zimu na Špicberky. Jak napadne sníh, chystají sáně jako správní polárníci a docházejí na sever. Ale, aby vás to nepletlo, na osmdesáté rovnoběžce severní šířky z nich ještě nikdo nebyl a ty jejich Špicberky byste na mapě v okolí Prahy našli pod názvem Kozí hřbety – skalnatý hřeben přibližně na severozápad od Prahy. V zimě však, když napadne sníh, usadí se na polích a pokryje celé okolí až na ostré hroty skal, není možné přece říkat této polární krajině Kozí hřbety.

Sníh je takový kouzelník, který vše mění a všem předá trochu svého kouzla. Ta jeho kouzla skutečně stojí za důkladné prohlédnutí.

Kdo by neznal ty malé bílé hvězdičky, které se nám něžně usadí ne kabátě, potěší nás na chvíli svým milým vzhledem a pak se rozplynou v kapičku vody. A jak je to možné, že ta kapička vody měla ještě před chvílí tak krásný tvar malé hvězdy o šesti paprscích pravidelně porostlých jemnými, v ornamenty sestavenými vousky? Kde tu krásu vzala? Někde hodně vysoko.

Eskymáci věří, že to jsou dětičky hvězd, 4) které se -ia roeí z vlesl. Éíazdcu noo gr3 hvězdičky vlasy rázně orotřásajl, což_je i OK— nem vioět, & grotože jsou vězdy hodne vysoKo, spadnou K nam jejich male děti nšKdy až ve dne.

Jistě se trochu as měíete, lie na ši >ředKo— vě neměli gříliš odlisne názory od techno, a je zajím Kevou náhooca, ze první vědeck3 spis ó sněhov vý ch hvězdičlu %h nepsal 03ravóu hvezxoř — Jan Ke„3ler, Kter3 první oznal-, že tyto" hvě zoíčí-" jsou vlastně Kr3s „:L;J, né Kr3stal„m Kžemene, vápence & Všen ostatním, SKK ečně, hvězdičKv sněhu 3sou Krysta díky, & Kdyo3 jste změřili uhle, Které svírajl, byl

by Vždy tento uhel velik3 60 . Úhlá aK vel— Kých se vejs e do Kruhu šes t a proto bylo uče— ně Konstatováno, že KrvstalK3' voo3 leda/ patří do =c„stavy šes„ereč iě._"íonsn atoval NordensKj olcí. !

Dobrý pozorovatel přírody si 3ist3 všiml, že sníh nenl vždy ste3n3. NčKdy ;:afejí drob- né ledoxé hranolky, jin d3 hvězdičKy, někdy jen Krátké s éhové %hlice & jind3 CEL é cho— áče velikánslcé VločKy, Kterym říKají lidé . "sedláci". Vše má své důvody & te.Kě tyto tva— rv sněhu. Sníh je Kr3stalisovan3 déš t — vzni— Ká tedy v mracích, Které mohou bgt různě vř— soKe. Když padají ledové hranolky, Kůžeme bez ivsečně sou1dit, že jsou mraK3 hooné vysoko, protože ty+o hranol? y vznika 31' ze z *“wn Mé“ ho mraKu, Kterému se říKá. cirrostrat as/c ist. 1 ter3 b3vá ve výši ned 6 Km. Evě MzdiiKg peca— ji z deštiv3ch mraků — nimbus /ni/, Které ne— bgh agí “jše než 1 Km. Nema ;ší všaK hned při sv ém vzniKu ty okraSné stromečKovité paprsl'y — v mracícr jsou to zcela 3e„Ko„ache žes ti— „cké destičxy, jejíchž boční stěny se e„íhejí v hranách & roz ích. Rohy jsou *:K chaL1tivé, nespoKojené části destičeK, že je; Vioí ně—ja— .azwu drobnou K33ič Ku vody, jaKo m"ďnete s; 5) ji přitáhnou, začarují & nu na druhou v orna livé rohy hvězdice gialnl & Qoplávajl vu & vždy, jako by obrazec. Rohy téže smírně ohledupmné, x_n ox nastaví na sebe ged- mentálni hvězdici. Jednot- jsou K sobě nesmírně kole— bí stejně této r;dosti 10— se umluvily, oíi stejnv hvez ale a;šm !: dišky jsou k sobě ne— ruhé hvězličce jsou ochotné hrubé & bezohledné její ozdoou v mrazivém větru po šcodi: & zcela ji urazit. Zbytkv bojů vidíme pak ve vzduchu jako pole— tující je? iličky — ulámané zbre ně b030vníků. v

v mraz ivča vzdu hu jssngch dní jsou nejčas— těji tyto 3ehličl cy viditelné & zneči' téměř vždy sté lé mrazí é počaeí„ _ Íojovné há.l ada hvězdiček “šak hneí zmiz: když na ně djch_ ne teplý vitr. Čas+o už. v ioeti neche výšce se pokorně začnou séru 0x04, pioplě Lají si své ;zdoby & Zvolna. pe ac3;; k zezii 3313 "sedláci". Po "“eolac';ř' iac„;va obvykle Obleva & zemi pokrěvá eh h„ Vločky sněhu jsou tedy malým teplouérem; čím je vzduch chladnější, tím jsou menší. Je ještě mnoho kouzel & záhad sněhových vloček & ty neze.pomeňte na svšch zimních výletech vvpátret. Slunce„ Ě

Destička sněhu z "ui" ! bez Kostvovitých nárůetxu„ Hranolky sněhu z "cist". 6)

HRY ve sněhu.

Baba : Choidlem postaveným na délku vyryje se ve sněhu klikatá pěšinka s očky na vyhýbání a po ní se honíme na babu. Kdo z pěšiny vyběhne je baba.

Skok : Ze sněhu vystavíme zeď na skákání z velkých koulí položených na sebe do 2 řad. Když všichni přeskáčí, udělá se třetí řada, pak čtvrtá, a tak dále, až už nemůžeme.

Hádaná : Hraje družina. Jeden, Který hádá stoupne Sl oyodál z ády obrácen & sehne hlavu dopředu. Všichni ostatlň stojí neoa le— Ko seoe, Každý drží za zády kouli ze sněhu. Jeden z nich hodí po haoači „ ihned ou zes ruce ůozadu. "„Jan se obrátí & báně, kao ho— dil: neuhodneli kuždg mu piiplácne jednu do zad , uhodne—li, vymění si s uhodnutym misto. T e r č : Sněhulákovi dáme do ruky hůl & na ni nastrčíme rozbitý hrnec, nebo jiný nepo— tř=bnf předmět; kao jej srazí,je jeho. /Ze Zlatá bránvf. ]O POKOŘE TVOŘIVÉHO DUCHA.

Kdybych měl vyjádřit strašnou větou, oo negspíš bránívá nešin lidem, ; y se OSVču— cili Jako dobří dělníci na díle Kjiuůě tvůrčím, ření bych, že gim předeV.ším chybí orevc goxora tvořivého ducha. Je to Jogo— ga, kter nds učí odúeně se sizlánět př -d nielen, Aiufí jsme ťoznali jaKo ugol svi; & Ěrýíii' en'šez všelicé nesnaze & neúspě— chy “ íín ale ené. Nemysleme si, že je to nos: "Écxíí anaoná. Nikoli, je často též—

t s
 ; -í Co„raoovat a anohem snadnejší

7) jsou její protiklady, pýcha a vzdornost. Bude dobře si těchto protikladů pokory pozorně všimnout, neboť ve světle od nich odraženém se nám teprve jasně objeví její vlastní podstata.

Mathesius.

SNĚHOVÁ VÁNICE.

Bylo to na velkém zimním karnevalu v Montrealu před nedávnem. Z okna dívalo se za za sněhové vánice pět dětí z různých plemen: Eskymák, Dán, Rus, Indián a Američan. Pořadatelé karnevalu přivedli prvé čtyři s jejich rodiči. Avšak Američan byl synem bohatého návštěvníka.

“Podívej se,” zvolal malý Eskymák z Aljašky, ukázav na padající sníh. “Podívej se, to padají třísky slonoviny. El Sol si jistojistě ořezává velký tesák Wabrusův na ostrou dýku pro sebe. Hleď, jak řeže a jak lítá bílý prášek!”

Ovšem neřekl El Sol, ale užil proň eskymáckého názvu.

Pak řekl Dán: “Nikoli! To není tím. To Matka Země se ukládá k spánku. To jsou velká husí pera peřiny, kterou sluhové její natřásají než si lehne a než se přikryje svým bílým rubášem.”

Malý Indián s očima upřenýma na vánici vážně zavrtěl hlavou a řekl: “Otec můj mne učil, že je to popel z dýmky Nana-bo-zhy; přestal kouřiti i prostírá si svou pokrývku, aby na ní odpočinul. A otec můj vždy mluvil pravdu.”

“Nikoli, Mýlíš se!” řekl malý Rus. “Moje babička mi vyprávěla, že to jest Matka Starost. Vyjíždí na svém nejsilnějším, 8) nejčerstvějším oři, Bílém Větru. Nebyl celé léto venku; jest plný síly a bujnosti, pění se mu z úst a vzpíná se. Vzduch jest naplněn pěnou z jeho uzdy, jak na něm Matka Starost jede a bodá ho ostruhami a prohání ho. Rád to vidím a zdá se mi, že naplňuje vzduch nějakou silou a poselstvím. Nes mne zpět do mé drahé vlasti. Naplňuje mne to radostí, vidím-li tu bělost.”

Avšak Američan řekl: “Proč pak? To jenom sněží.”

E. T. Seton, “Z lesní říše.”

ZE SOUČASNÉHO ŽIVOTA

G. Bernard Shaw, slavný anglický spisovatel, dramatik a socialista, se letos v létě dožil 89 let. Shaw praví sám o sobě:

“Jsem přísný abstinent a svět mne může pokládat za příklad nebo za výstrahu. Jsem přísně zdrženlivý a vždy jsem jím byl, a teď tu jsem ve věku 76 let (řekl to v r. 1932) velmi slušně zachovalý a s životním dílem, které snese ve svém celku, myslím, srovnání s dílem průměrného pijáka piva.”

G.B.Shaw je mimo jiné znám velikými květinovými zahradami na svém rozsáhlém sídle. Jistý jeho přítel však jednoho dne zpozoroval, že vnitřek domu není ozdoben ani jednou řezanou květinou.

“To mne překvapuje”, řekl “myslil jsou, že máte rád květiny, ale doma nemáte ani jedinou!”

Dramatik potřásl hlavou.

“Mám také rád děti”, pravil ”a přece jim neřežu hlavy a nenapichují je do hrnců kolem domu.”

(Pramen)

9)

Polní maršál Montgomery nekouří, nepije, nejí maso — a nenadává.

(Denní tisk)

Generál D. D .Eisenhower netrpí slavomanem, není militarista a nenávidí válku. Po velkolepé přehlídce, kterou generalissimus Stalin uspořádal v Moskvě na jeho počest, generál Eisenhower pravil: “Musíme se postarat, aby byli odstraněni všichni vojáci světa, včetně mne.” O minulé světově válce pravil: “Prapory vítězství nezakryjí před našimi zraky oběti, jimiž bylo vykoupeno. Veliteli je těžké poslati vojáky do boje a věděti, že někteří z nich — a často mnozí z nich — budou zabiti, aby bylo dosaženo potřebných úspěchů — Je to úkol ubíjející duši. Lituji nejen mladých životů, plných síly, ztracených a zlomených, ale i rodičů, žen a přátel, kteří byli o ně oloupeni. Cena, kterou oni platí, je největší. Jejich těžký smutek může zmírniti jen víra, že to vše se víckrát nestane.”

(Svobodné noviny.)

“Vždyt i té srny je člověku líto, kdy vyštvána z rodných svých lesů pádí přes luka, pole, a za ní jen hlahol a honec jí stále v patách, až na smrt znavena, zraněna, klesá a zmírá. A vždyť v tom rudém človeku bije také lidské srdce, a má touhy, snahy jako my a miluje ty své širé, nespoutané kraje více než my své, a přece musí zhynout, poněvadž my máme více civilisace a lepší zbraň, zhynout co psanec na půdě, jež náležela mu od věků…”

Tak bolestně psal o Indiánech do svých Amerických obrázků J.V.Sládek, jehož jsme vzpomněli při svých oslavách 100. výročí jeho marození. Přečtěte si jeho nádherný překlad Longfellowy “Hiawathy”, čerpající ze života severoamerických Indiánů!

JG

10)

ZE SVĚTA.

Sovětská mládež očima J. Priestleye

Výňatek z projevu anglického spisovatele v leningradském rozhlase před odjezdem Ze SSSR.

Sovětská mládež má jednu zvláštní vzácnou, jen pro ně typickou vlastnost, cennější než všechno zlato světa. Vaši mladí lidé totiž jsou, jak se mi zdá, naplnění jistotou a nadějí do budoucna. Chtějí nejen vědět, rozvíjet své schopnosti, projevovat své talenty, nýbrž jsou – a to je to hlavní – zcela přesvědčeni o tom, že jim bude dána možnost se učit, že jim bude dána možnost rozvíjet své schopnostia že mají-li nějaké nadání, že se jim brzy dostane možnosti použít tohoto nadání v praxi. A já myslím, že mají pravdu, neboť Sovětský svaz je dnes zemí velkých možností, zemí, kde má mládež všechny důvody k naději a víře.

A je jisté, že je zde život často dosti těžký, že postrádá mnohdy pohodlí, avšak mládež, není-li zkažená, nestíhne ke komfortu a ke klidu. Takovéto tíhnutí je právě chybou, které se dopouštějí některé staré bohaté země. Obyčejní, nezkažení mladí lidé chtějí mít především možnost získávat znalosti, používat svých schopností a talentů v praxi, sloužit společnosti. Jsou-li této možnosti zbaveni, cítí se zkrácenými, stávají se cynickými a hněvivými a často uvíznou v životních maličkostech. A jedna z nejhorších vlastností kapitalismu spočívá právě v tom, že ponouká mladé lidi pomocí tisku a nejrůznějších společenských institucí stále k tomu, aby se zabořovali do bláta života, k tomu aby neměli nejen vysoké cíle, nýbrž vůbec žádné cíle. 11) A právě Vaše ml'dcž )Oa_ÉQŠ za samozřejmé, ž? služba společnosti ie laapr sto nutná, Že věda, znalosti, kultura je něco neobý- čejně důležitého & že být mladý, jist3 & lný nadějí není mmyl, kter“ bude během em a napraven, ngorž, že jo to nádherná HEJL-1108 m'UO Rozhlb s vyb ílá pravidleně dva Krá.t t; dně esperansťkou čtvrthoai nku. Chce— me se dorozumět se všemi lidúli, proto se uič íme Esperantu. L. N. ošbu„g raví: "Jazyk ten je tek snadný, že já po více než dvouhodinové en stuáiu jsem lehce ovlá— al Drumutl . . DJ a Pro krásu nocí jiskřiv3ch — pro noci plné. „ koná ani, Pro toulání, lov, a smečky volání, řro čistou vůni svítání, než rosa s mraky , odletí, Pro agrk v mlhy náručí & v temných losů objetí, Pro druhů našich družný křik, když Sombhur , u vo ';í se kmit, Pro noci aklady & vzruch z Pro nutnost být Živ, & denn Pro vše v krva v; m" ÉČUÉL b I' 0 12) ZĚRÉNY o čls'qu1„ Bratr Wuyeeees, Který nedávno navštívil Praha a naše bratry, odnášel si takovéto dojmy: V tčjldčá Ke; izbe sa brati.e schádze— ja & potes; ze čnum rozhovory. Prejednávaly sa rozne bod?, astě lil se nový program & všetci so silngm ele nom. zápalem celej SVU— jej mladis+vej duše sa pušřame do novej prá— ce. Boj "Přírodoa & životem K čistému lid- ství" znova vzglanul silnou vatrou v našich src01ach. Celý snem sa mi páčil. Jednalo se o doležitom programe, bolo mnoho návrhov, ale vždy se jasne odre žalo spo ločně cítenie, společná snaha Bez sporov, bez dluhýcb zby— Íočnýcg debát sa pre jeór ávg lV všequ body sre3u„ Tersz.som jasne Vjišl preo ti našich shemov, jasné stráKKy Kmenfvero zria.oenie & ešte pevnejšie som si zaasienil Kráčař ces— tou vudKraftu„ ....„.... K7 R ÉRAŽSI RVUDKRAFTERÚ*V Praze WzniKl někdy v roce 1041, Kdy se sešli bratři z .býv. praž. Kmene W alu 9e+on, z brati— slevsKélzo C ioway & zvelencKeno Ra nné svite nie. Sešli se na ÍírálovsKé & zažehli oheň, Který dosud plájolá, i Když se néKoy zdálo, že vichřice dooy či nedos tateK oeliva jej u— ha31„ VZQomíniy na W;; lden je vedly K 73Jrav mím za Kraji, Která by alespoň trochu ořígozm maly Krása oni, poržitnoh JOd SmreKovicou. Pro— zkoumávalj tedy břehy Vltavy, pešKv, v Kenoi, V zimě na aních po zamrzlá hladině. Jejich tee—geo se zabelela na ŽiVOKocti ve Sure ním povltaví. Objevovalí hluboKš lesy vzácných stromú v Brdech & na KřivoKlétsKu. ProzKouma— li to;.že eKy BerounKy , Střely & říčK; Jevorni» ce. %jelí neKolíKrát staKilometrovou vodní pout od rak hranic Lužnicí, říčn mi reserva— 13) ..44.. cemi Starých řek, dalekými hladinani jihočes— kých rybníků a opět po řekách Lužnici a Vlta- vě do Velkého města. Tábořili na upatí Šumavy u Sušice, cvičili se v sedle & sjeli ke kon- ci tábora řeku Otavu. Putovali několikrát na stočinu, kde nalezli krásná tábořiště v di— vokém udolí horní Sázavy a prozkoumali čás— tečně tok Želivky. Utíkali do lesů za každého gočasí a v každé době. Podnikali dlouhé noční pochody aa tábořili o vánocích na vrcholu Melechova v sněhovém išlu. Putovali na severovýchod země a slezli věže Suchých skal a jiné pískov- cové utvary saského ráje. , V květnových dnech se pak gučastnili osvo— bozovacích bojů. Na yodzim kmen putoval do Krkonoš, aby zís— kňl vhodné zimní loviště. Také první sněhový zajezd patřil těmto horám. Bohužel pro všech— ny nedopadl /v gravém smyslu toho slova/ zro— vna nejskvěleji. Dlouhé zimní večery nalezly pohostinství ve wigwamech'některých členů a členek. Bese— dovalo se, zpívalo, debatovalo se planě i neplaně, hádalo učené i neučenš, byly promí—“ tány filnr, natočené za letních výprav, uspe— řádáne výstava fotografií a výstava obrazů, přednášelo se o všem možném od botaniky přes stoicismus k astronomii & od Johna Masefielda .přes čínskou filosofii k J.S.Bachovi. íěkteří bratři mraccvali na vydan' Stezky, která je ? ť snad již všem vudkrafterln dobře znána. Nyní je přigravován výroční zimní sněm, na němž podle kmenových zvyklostí budou provedeny vol— by. Í"lo l:_to _„o„ o a jak až přij— ae den. Len tedy i Třišel & přímým _ rychlíkem z Brati si =li slovenští bra— tři. Den při.el & v =- mesrou oblohu nad naší zení f otevřel urln; nqet, aby junáci mohli voll, gutov t do lesu Í kor. A onen den otevřel také široce brány vysokých škol. 14) Šest let jsme sedávali na starými Hlasa nad speciálkami Nízxých Tater. A šest chodili kolem fakultních budov, proměn v kasárna. Nebudiž nám vytýKáno, jesti

se ;vni stali poněkud jednostrannými. Paxi—' EIEN ŠELEM v Praze XIX je jedním z Kmenů, Které vznikly za války, aby bojovali pro demokratickou myšlenku i se zbraní v ruce. Bratr vydra padl na květno— vých barikádách.- Od roku 1943 se šcházela družina Re—Whaka— Hare, která v příštíq roce vzrostla na "Znen Šelem". Bratři byli učastníky každoročních táborů ve Stvořidlech a ve Štiříně. Od jara do zimy konali výlety do jihozápadního okolí Prahy; na Řevnicko, Karlštejnsko, Uhhoštsko a na Královskou. Nyní má zmen 11 členů. Náčelníkem je br. Je— zevec, nejsterší táborníh z mladých hochů, kro— niKářem Had, hospodářem Lišáa. Ohnivcem jim je Éýval. Vetšina z členů kmene prošla již zasvě— covací stop01 a ulovila četná orlí pera. Hoši se nelegají žádných.překážek a konají obětavé služby ustředí. — n- „gval. KLEN W EFEKUT; ____„________ ., oslavii letos slunovrat tradičním vudkraf$ terským zpisobex. ' 21. měsíce dlouhých noci v 7 hod. ráno, ješ— tě & tmg, oacházíme od Starého výštaviště přes Stro_ov£u na z;;eeněný vrch u Troje, na— zývaní v dakoteaěn nšřečí Ohnová země. Te vr— cnolnu uršujeue xýz“.d: ;c„oeí nán nepřeje, prez & oczor je zani„cn„ ' “to_ee připraVP— 1' slavností. .I— _ . —_v ! ' _. V . ><, ' wi: - 'l' rozful've “len ; igcáove „dry, Sl' - . - . . , , .. _ >o ,. _,nc zap luýo Liyia vzlada 31 do vy— , < z;,„ __ !. „V ' Li.—, ř : neho onomu, „„ „t»r„n leZi dyuna miru. 15) Stavíme se tváří & východu. Slunl o krátce připomíná význam slunovratu & potom JV stře— luje na výcgod šíp, s prosoou, aby nám lsunce opět dávalo své da ry. Zpíváme Kme— no vo ou píseň 0 & halee. Své darv pro malé bratříčky rozdělujeme nar4 díly & odcházíme po skupinách na poh raj lesa. oton se Sovou jdou na sever, Medvěd s Jirkou na jih, Slun— ce na západ & Terka s Míšou na východ, aby Zřídili & na plr Lili má sypy. „ _ . v „ i.iUCLVGfí . KHEH HLEDAČI PRAVDY, Tábor. Einen Hledačů Provdy v Táboře posílá zdra— vici všem bratrům & sestrám Lcsní Moudrosti celého svobodného světe! K:on“vznikl z dru— žiny Bojoví Orli založ deně br. Letíoím Sok len již před válkou spolu s bí dn 197KL' Bí 3m Orlen. Myní se ?do“ z loužinv Bo— Jovýcn Orlů & ruz1nv Svnové Divočinv zalo— ženě v měsíci dloukxoh nocí. Vudxraf Šský program jest stcnovem pro Každého ne;;éně l orlí pero měsíčně a l mistrov: ví za rok. Orlí pera lovíme na V5leteoh v lesíoh, jen za nepohody na sněmech v klubovně. Měsíčně máme Velkí Snem & vskrát za měsíc kmeno— vou radu náčelnictve Naší bolestí jest ne— dóstz+ek spisu, ale jsm ze pr „ovydčení, že i toto se časem napraví. Kmen UeldačíL Frevdy bude vždv věrně & nesmlouvavě ste ít za vudkraf terským progra— mem E.T.Setona & bojovat za čisté & doko— nalé lidství. Zveme všech v bratry v z ápedo— českém & jihočeském Kraji aoyxnás navštíviJ 1. „|- S modrou oblohou ! .......——..—...._— v , : , . ' v — ! meen nevezel prave styg s ustredlm. 16)

ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ LČSW.

Velmi důležité je, abyste vyřizovali organisační a platební záležitosti ústředí co nejrychleji. Tím usnadníte naši práci a uspoříte nám tak drahý čas. Nemůžeme každého jednotlivce upomínati k včasnému plnění závazků, které na sebe jako člen Lčsw vzal. Proto vás žádáme: Pokud jste ještě neposlali příhlášky, fotografie a nezaplatili příspěvky, učiňte tak obratem. Jinak vám přestaneme zasílati Hlasatele a příp. vás škrtneme ze seznamu členů.

Abychom umožnili přímý vzájemný styk mezi kmeny, uveřejňujeme adresy, na něž možno dopisovati. Prozatím z Čech a Moravy. Ze Slovenska příště.

KMEN PRAŽ. WOODCRAFTERů (smíšený) 20—35 letí

J.Schützner, Praha II., Havlíčkova 42.

KMEN LIŠEK (chlapecký) 16 letí

M. Kužvart, Praha XIV, Ul.1.listopadu 25.

KMEN ŠELEM (chlapecký) 16 letí

Iv. Novák, Praha XIX—Vokovice, Kladenská 456.

KMEN WAHPEKUTE (chlapecký) 16 letí

Josef Paukert, Praha VII., Ovenecká

KMEN v Praze VII., (chlapecký) 14—16 letí

M. Stárek, Praha XIX., Čechova 3.

Kmen DELAWARŮ (chlapecký) 15—20 letí

J. Fremr, Chválenice, p. Nezvěstice u Plzně

KMEN DAKOTA (chlapecký) 12—17 letí

B. Vaněk, Červený Kostelec, Nádražní 542.

KMEN OMAHA (chlapecký) 17 letí

Jiří Zavoral, Plzen, Alešova 3.

KMEN HLEDAČI PRAVDY (chlapecký) 16 letí

L. Vodák, Tábor, Husovo nám. 537.

17) ___—___ w.„- _ 45 _ VÝBOR PRO room Éllous Sfarex, Praha XIX/14, Čechova 5. Č slyšte, SIVŠte, slyště! br. Hoton /Ji— ří Král/ byl dne 13.1.46 grohlášen za juná— ka. Dobr; vítr na stopgé! Hau! Chlašujte nově z1'skaná orlí pera & posí—- lejte je ku schválení! Pošlete co nejdříve seznamy orlích per, aterá jste získali v n1n.dooaoh,- uvečte Vnich l/ jnéno majitele, rok narození & vstupu do 3,3W, Jacož i hodnos t v LŠS, /daná<,oo ovníK / 2/ své 510, do ate Tiho orlí perf bvlo zeřsz zeno. 3/ heslovité znění orlího pera /50 nocí, no— kasiny, x3ška s rozběhem & a d./ 4/ číslo orlího peras „od te ím bylo schvá— le Výborem oro poctgf /š .21%/39. / mnam jin; oh oot /1is +rovetví/. zíeknné na t:%oreoh /cena čisto oty, negíeo=1ng_ygoarafterz.../ MSt. e, oište, pište! přísoěvkvdo Hlasa— poe ílejte „r.„.Vevreov1. Pište pmkud o Č'E, jesllže neotísan 16 ve % příspěv— v následujícím čís “ne. Snažíme se z čísle Hlasateí; vytv ři ti harmonický cclen. Proto příspěvky nečllve solovowene & a'5Í3ralqb je v příhodné dobe, „ „L'vnl obozLem tohoto lsla mělo být Zim na Tina no nevlídné nebo nepřátelxká, ale uxoza JJÍCÍ nám své Krásy & dávající 1 t' mož— nost práce & radosti. ' "ít lvže už dávno nepatří ( přepychu. To Jen válka se svjmi_řéeledky „& čas zastavi la spor rtovní zi„ní rozvog. Ale něm ;oe o to, pozna+ řírodu v zimě & naučit se ji dobřo snášet, grotoš; nám dává zarave podmín;y ži— vote j“:o leto & *íná doba řeční. Jde den o to „& obit ,. n žít přirOZcfě;O to gče_ 18) ' """“/“ff TTNTfn 'X'—" "ň" r “!?" :".fw Ý.'."Í'F-“"". ;; ! "bikin č.;JZLÁJ„sLL'VLNSĚLÝ-UIL ..fJLv'D'JLw: “Rua" 45,4.. náčelníL MUDr.Viliam Valovič, Breielava, Freyova 28. místonáčelnlú František Chudáčeg, Praha XIV., Kloboačnioaá 12. hospodář Miroslav Zoufalý, Praha I., Liliová 18. hlasatel Jiří Novák, řraha—Yoxovice,KladensKá 436. tejogník MUDr. A. Javor, pre Sloveneko štátná nemocnice, Piešřan ((l . (: československých wooodorafteru 1 Každý občan neb občanka_RoS.

)( Členy mim řáoníui jsou ti, kteří se upřímně snaží kráčeti cestou vudkrafta. Členem řád— ným se pak může státi po 18 roce svého věku, d sáhl—li hodnosti junáka & osvědčil ee ja— Ko dobrý vudkrafter. Je jmenován Výborem pec gooty. Přispívajícími členy se mohou státi všichni občané sympatisující s vaákrafterským hnutím. - .:“m „, * ,' ' „'v 'HLAS;;ČZ* nJonc21 geo tí.-;"- 7 T'b— nxt—.v A, ' Spoi*;ox, pluOvÚLqunl —- „» ,. a „' iu£r38QřůlKh. Členowe “w.- “ „k N. „. „vr SÁZL„E" ZÚlea. DCACVŠ Íoůo cielo $““;o ale 25. leona lgeó.