Difference between revisions of "Stránka:vatra-24-1.djvu/17"

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
m
 
Page statusPage status
-
Not proofread
+
Proofread
Page body (to be transcluded):Page body (to be transcluded):
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{from}}
 
<noinclude>{{from}}
 
</noinclude>
 
</noinclude>
Vidíme raněný buk, kdosi ho pořezal, zacelil si ránu novou  
+
Vidíme raněný buk, kdosi ho pořezal, zacelil si ránu novou korou. Pod kořenem roste houba — hřib. Prodral se k světlu, ale kořen mu brání ve vzrůstu. Kolik lidí takto brání se osudu a vlastním nehodám — a přece se ubrání a rostou zpříma. Hřib prodlouží nožku a vymkne se zlobě a násilí kořene — pak touží vzhůru po své přirozenosti.
korou. Pod kořenem roste houba — hřib. Prodral se k světlu,  
+
 
ale kořen mu brání ve vzrůstu. Kolik lidí takto brání se osudu  
+
A tu celé sdružení pospolitých ''vrbovek'' rádo je pohromadě jako rodina — a nad potokem trsy kapradin touží po vláze a slunci. Slunce je dobroděj. Člověk. touží také po jeho dobrodiní.
a vlastním nehodám — a přece se ubrání a rostou zpříma. Hřib  
+
 
prodlouží nožku a vymkne se zlobě a násilí kořene — pak touží  
+
Vypozorujme, jak pospolité rostliny rozvinou své listy, aby všechny měly dosti světla vzor společenského cítění lidského.
vzhůru po své přirozenosti.
+
 
A tu celé sdružení pospolitých vrbovek rádo je pohromadě jako  
+
Pozorujme v lese rostliny ''samotáře'' a rostliny ''společenské'' — mají po své povaze určité potřeby a lze jim porozumět jako lidem. A naopak ze života rostlin mnoho lze přenésti na život lidí, pozorovati zákony lidské přirozenosti z přírody samotné, lze býti přírodě blíž, když cítíme život i mimo sebe, v každém květu a stvolu, když vypozorujeme jeho povahu, jako by byl přítelem člověka a jeho příbuzným. Moudrost lesa člověka přibližuje k všemu tvorstvu, k živočichům a rostlinám a dává nahlédnouti nám do tajemství života. Milujte les, hledejte a chraňte v něm život. Uvědomíte se jeho lesní zkušeností a moudrosti.
rodina — a nad potokem trsy kapradin touží po vláze a slunci.  
+
{{right|''SULA.''}}
Slunce je dobroděj. Člověk. touží také po jeho dobrodiní.  
+
 
Vypozorujme, jak pospolité rostliny rozvinou své listy, aby  
+
{|
všechny měly dosti světla —— vzor společenského cítění lidského.  
+
| Veliká idea Lesní Moudrosti zapouští kořeny po celém světě. Bratři i sestry mnoha národů orají s námi jednu brázdu, aby rozsévali krásné símě. A my již nyní sníme, jak krásný bude život na zemi, až sazenice vydá bohaté plody ducha i těla.
Pozorujme v lese rostliny samotdře a rostliny společenské —  
+
| Grandeca ideo de Arbara Saĝeco enradikiĝas sur la tuta mondo. La gefratoi de multaj  
mají po své povaze určité potřeby a lze jim porozumět jako  
+
nacioj plugas kun ni nian sulkon, por dissmemi bonan semon. Kaj ni jam nun revas, kiel bela estos la vivo sur la tero, kiam la plantaĵo douos riĉajn fruktojn de spirito kaj korpo.
lidem. A naopak ze života rostlin mnoho lze přenésti na život  
+
|-
lidí, pozorovati zákony lidské přirozenosti z přírody samotné, lze  
+
| Lesní Moudrost stává se hnutím světovým a jen na úzké součinnosti bratři a sester celého…
býti přírodě blíž, když cítíme život i mimo sebe, v každém květu  
+
| Arbara Saĝeco estiĝas movado tutmonda kaj nur de kontakta kunlaborado de l'geiratoj…
a stvolu, když vypozorujeme jeho povahu, jako by byl přítelem  
+
|}
člověka a jeho příbuzným. Moudrost lesa člověka přibližuje  
+
<noinclude>{{next}}</noinclude>
k všemu tvorstvu, k živočichům a rostlinám —— a dává nahléd-
 
nouti nám do tajemství života. Milujte les, hledejte a chraňte v něm  
 
život. Uvědomíte se jeho lesní zkušeností a moudrosti. SULA.  
 
Veliká idea Lesní Moudrosti  
 
zapouští kořeny po celém světě.  
 
Bratři i sestry mnoha národů  
 
orají s námi jednu brázdu, aby  
 
rozsévali krásné símě. A my již  
 
nyní sníme, jak krásný bude  
 
život na zemi, až sazenice vydá  
 
bohaté plody "ducha i těla.  
 
Lesní Moudrost stává se hnu-
 
tím světovým a jen na úzké
 
součinnosti bratři a sester celého
 
18
 
Grandeca ideo de Arbara Sa-
 
Šeco enradikišas sur la tuta  
 
mondo. La gefratoi de multaj  
 
nacioj plugas kun ni nian sul-
 
kon, por dissmemi bonan semOn.  
 
Kaj ni jam nun revas, kiel bela  
 
estos la vivo sur la tero, kiam  
 
la plantaio douos riéajn fruktojn  
 
de spirito kaj korpo.  
 
Arbara Sašeco estigas mo—
 
vado tutmonda kaj nur de kon—
 
takta kunlaborado de l'geiratoj
 

Latest revision as of 18:17, 15 October 2020

Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 16

Vidíme raněný buk, kdosi ho pořezal, zacelil si ránu novou korou. Pod kořenem roste houba — hřib. Prodral se k světlu, ale kořen mu brání ve vzrůstu. Kolik lidí takto brání se osudu a vlastním nehodám — a přece se ubrání a rostou zpříma. Hřib prodlouží nožku a vymkne se zlobě a násilí kořene — pak touží vzhůru po své přirozenosti.

A tu celé sdružení pospolitých vrbovek rádo je pohromadě jako rodina — a nad potokem trsy kapradin touží po vláze a slunci. Slunce je dobroděj. Člověk. touží také po jeho dobrodiní.

Vypozorujme, jak pospolité rostliny rozvinou své listy, aby všechny měly dosti světla — vzor společenského cítění lidského.

Pozorujme v lese rostliny samotáře a rostliny společenské — mají po své povaze určité potřeby a lze jim porozumět jako lidem. A naopak ze života rostlin mnoho lze přenésti na život lidí, pozorovati zákony lidské přirozenosti z přírody samotné, lze býti přírodě blíž, když cítíme život i mimo sebe, v každém květu a stvolu, když vypozorujeme jeho povahu, jako by byl přítelem člověka a jeho příbuzným. Moudrost lesa člověka přibližuje k všemu tvorstvu, k živočichům a rostlinám — a dává nahlédnouti nám do tajemství života. Milujte les, hledejte a chraňte v něm život. Uvědomíte se jeho lesní zkušeností a moudrosti.

SULA.
Veliká idea Lesní Moudrosti zapouští kořeny po celém světě. Bratři i sestry mnoha národů orají s námi jednu brázdu, aby rozsévali krásné símě. A my již nyní sníme, jak krásný bude život na zemi, až sazenice vydá bohaté plody ducha i těla. Grandeca ideo de Arbara Saĝeco enradikiĝas sur la tuta mondo. La gefratoi de multaj

nacioj plugas kun ni nian sulkon, por dissmemi bonan semon. Kaj ni jam nun revas, kiel bela estos la vivo sur la tero, kiam la plantaĵo douos riĉajn fruktojn de spirito kaj korpo.

Lesní Moudrost stává se hnutím světovým a jen na úzké součinnosti bratři a sester celého… Arbara Saĝeco estiĝas movado tutmonda kaj nur de kontakta kunlaborado de l'geiratoj…

..text continues