Stránka:vatra-23-3.djvu/22

From thewoodcraft.org
Revision as of 10:49, 16 October 2020 by Keny (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Continue from page 21

… u sněmovního kruhu za hojně "účasti. V této župě se opravdu junácky žije a pracuje. ' Západočeská župa L. L. M. v Plzni konala v minulých dnech uslavujícr sněm, na kterém junáci se dohodli o organisaci a pro- pagaci Lesní Moudrosti v západních Čechách. Sestavena byla kandi- dátka župního náčelnictva. Za starostu navržen br. Krs, ředitel škol plzeňských, Kmen „Svantovítův“ v Plzni trvá teprve dva roky, ale je jedním z nejčilejších kmenů. Měří každoročně svou tělesnou zdatnost a s potěšením konstatují pokrok. Prozkoumali ložiska zkamenělin u Kolíkova, zemní pyramidy u Malešic :) četné mohyly v okolí. Svoji zprávu dokončují: „To je stručná zpráva o naší práci, neboť je velmi těžko psáti o této práci, jež byla větším dílem vlastní prací —— totiž drobnou prací. Svého vzdáleného cíle dojdeme jedině touto drobnou, všední amnohdy nepříjemnou prací ane oslňujícími „činy“ plných povrchnosti a úzkoprsého umělůstkářství, doprovájzenými Chvalozpěvy a humbukem fráze. Lepší malý čin, než měsíc řečí. Udělá-li každý z nás třeba jen malý čin, bude to dohromady čin velký. Ku předu drobnou prací." Fr. Bendl. jednota Plzeň V. nezůstává pozadu za kmenem Svantovítovým. l tam zdůrazňuje se především drobná práce a výsledkem toho je množ- ství krásných věcí připravených na výstavku. Získávají také nově odbě— ratele Vatře. lx' men „Vatra“ v Chlumci n. C., založený 28. slunce měsíce sněhů 1923, skládá se nyní z družiny „()rlů“, „Vlku“ a „Junáků by- střiny“ a čítá 21 členů. Kmen konal mnoho vycházek a každých 14. dní besedy. Dne 14. slunce měsíce padajícího listí konal kmen výroční sněm. V zimě vyrobena dvě krmítka a 10 ptačích budek, které rozvěsili junáci po alejích kolem města. Kromě toho upravovali si sbírky ne- rostů, zkamenělin a listů. Družina „Vlků“ v Hradci Králové, vedena Bílým Tesá- kem, šla tuto zimu dobrou cestou. V prosinci dala se do ,práce, měla každou sobotu. pravidelne besedy kolem symbolu ohně a výsledkem jich bylo získání řady orlích per jednotlivými junáky. Už symbol ohně sám malovaný po vzoru Setonově bude jistě navždy pojit dru- žinu dohromady. Pěkný totem zubra, krmítko, jež zavěsili v lednu do městského parku a jež ptactvem bylo četně navštěvováno, toulec na šípy, byly prací „myslící ruky“. Studovali „totemy“ v městě. Založili si knížku posuňkové mluvy, kterou se na besedách učili. Někteří udělali zkoušku svědomitosti dle Setona, ó přesně stejných hůlek na šípy. Všichni se pokusili o odbor „hvězdáře“ na besedách i vycházkách a získali si orlí pera za zakreslení šesti „Kuřátek“, znalost 15 souhvězdí, 20 hvězd, měření zeměpisné šířky a kapesní sluneční hodiny. Každý proslovil aspoň jedno pau-vau o zdraví. Družina si zhotovila pěknou hru Selonovu & hru „vyskvrň králíka“ a cvičila svoji bystrozrakost. Kromě toho nováčci dělali zkoušku zraku a sluchu. Nezapomělo se ani na pěkná vypravování na besedách. Nyní chystají především budky pro ptáky, Mnoho štěstí do jara! Dr užina „D ětí Vatry“ v Malých Kunčicích ve Slez- s k u pořádala 30. m, m. junáckou akademii. Na sněmech pročítají Pří- ručku a připravují věci na výstavku. Hlásící se kmen „Strážců lesa“ (družiny Dívky lesa a Ondrá- šovi Chlapa) ve Vítkovicích připravuje junáckou besedu a propaguje mezi svými přáteli abstinenci a nekuřáctví. Nově se hlásí: Kmen v Ústí nad Orlicí, Náchodě, Klatovech, Písku, Vítkovicích, Suchomastech a v Praze VIII.—Libni. Nová dru— žina malých kluků ustavena byla na Petrském nábřeží v Praze II., poblíž Skautského domova. S radostí vítáme každou špetku zájmu, ale nestačí míti jen chvilkové nadšení, je třeba myslit a domyslit. A myšlenka Lesní Moudrosti za to stojí. 60