Stránka:kz-46.djvu/15

From thewoodcraft.org
Revision as of 21:06, 13 November 2016 by Tuwanakha (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 14

člověka všestranně dokonalého, obeznámeného s atletikou, studiem přírody, pracemi rukodělnými, tábornictvím, cestováním, znalostí domoviny, životem v přírodě a potřebami společnosti, člověka, který dovede plavat, tančit, zpívat, hrát hry, kreslit, jenž má rád knihy a dovede studovat i vědecky pracovat nebo umí se oddati nějaké tvůrčí umělecké činnosti. Skýtá dnešnímu všednímu lidskému životu naprosto nový myšlenkový obzor, je polnicí, která burcuje z všednosti, evokací, která probouzí imaginaci.

Vudkraft — lední moudrost jest moudrostí života (woodcraft is lifecraft) ; učí nás poznávati tajemství přírody, poznávati se navzájem a těšiti se ze společnosti druhého.

Úkolem hnutí jest učiti životu pod širým nebem, neboť jen tam vybudujeme svá těla a upevníme své duše, abychom mohli jít vpřed s vidoucíma očima a „myslící rukou“, abychom poznávali radostné cesty lesa a života, abychom se stali ve všem moudrými pány sebe samých – dívajíce se životu v tvář, neustupujíce, připraveni činně se zúčastniti všech úkolů v lidské společnosti, těšíce se z každé zkoušky, jež na nás přijde — abychom byli pány silných srdcí v důstojném chrámu těla.

Vudkrafterského programu do jisté míry používá mnoho organizací, zabývajících se výchovou mládeže, studiem přírody, tělovýchovou a zdravovědou a doporučujících život v přírodě, tramping a tábornictví; vudkrafterské hnutí má však hlubší hodnoty a vyšší cíle, které je odlišují od všech ostatních organizací a které dokázaly po čtyřicetileté zkušenosti, že jsou správnou cestou pro chlapce a dívky, muže a ženy. Vudkraft je především hnutím. I zde je patrna hlubší duchovní podstata vudkraftu.


CO JE VUDKRAFT

Jeden vynikající vychovatel požádal Setona, aby mu řekl v jedné větě, co je vudkraft. Seton mu odpověděl: „Vudkraft je způsob, jak vytvořiti člověka s modrou ..text continues