Stránka:vatra-23-2.djvu/27

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Z náčelnictva Ligy Lesní Moudrosti.

Všem kmenům!

Posledním číslem minulého ročníku přestala „Vatra“ vycházeti jako měsíčník, protože Federace čsl. Skautů vydávati bude společný list Federace „Průkopník“, jehož I. číslo vyjde v únoru t.r. Vedle bohatého obsahu, illustrovaných článků a různých rubrik, bude míti v „Průkopníku“ každá složka Federace svůj vlastní věstník organisační.

Směry, jimiž se dosud řídí sdružení ve Federaci čsl. skautů budou se vzájemně prostupovati a tříbiti, což přispěje jistě jednotnému nazírání na úkoly Federace. V redakční radě zastoupeny jsou všechny skupiny. Duch Setonovy a Hargraweovy Lesní Moudrosti spolu se směrem skautingu socialistického bude výrazem nového listu. Redakcí pověřen br. ing. J. Štych, předseda Federace čsl. Skautů.

Záleží nyní na Vás, abyste se přičinili o jeho největší rozšíření a věnovali mu stejnou péči, jakou prokazujeme dosud Vatře, která nadále vydávána bude ve lhůtách dvouměsíčních.

Náčelnictvo Ligy Lesní Moudrosti v Praze.

Dostaly všechny kmeny (družiny) Hlasatele číslo 30. a číslo 31.?

Některé kmeny a jednoty neohlásily dosud ústředí výsledky svých zářijových voleb náčelnictva svého. Se zimní rovnodenností zahajujeme vždy svůj nový junácký rok. 5 jarní rovnodenností konají se volby náčelnictva Ligy. Letos stanoveny jsou tyto volby (valná hromada) na den 23. března o 9. hod. ranní do sálu Legie Malých, Praha-VII. V předvečer junácká beseda na uvítání. Súčastněte se všechny kmeny aspoň jedním důvěrníkem. Volí všichni junáci!

Opatřte si známky na legitimace za nové čtvrtletí 1924.

Archiv Ligy převzal br. Rybář z Družiny Sobů v Praze. Pošlete své pamětihodné věci pro povzbuzení všech.

Žijete všichni s Vatrou? Napište nám, která družina jste udělala krmítka pro ptáčky a kam jste je umístila. Která má již svou sbírku kůry a větviček. Co jiného sbíráte? Máte mechovou zahrádku? Kvetou vám již hyacinty doma? To vše bychom rádi věděli, abychom měli radost, že s námi žijete.

Pište náčelnictvu nebo redaktoru „Vatry“ častěji o všem, co žijete.

Z administrace.

Plňte řádně povinnosti k „Vatře . Své „Vatře”! Starejte se o její největší rozšíření. Oznamte nám ihned adresy lidí, na něž zaslati můžeme ukázková čísla. Získávejte nové předplatitele zejména z řad praktických paedagogů (učitelů a profesorů). Máme ctižádost růst, růst ale organicky. Mnoho lidí nás však dosud nezná a neví o nás. Rozšiřujte proto knihy Lesní Moudrosti, Setonovy povídky o zvířatech v originálním vydání. Jsou velmi levné. Zašleme je každému, kdo o ně dopíše. Nechť není jediný kmen, který by je neměl ve své knihovničce.

Účty za I. ročník „Vatry“ vyrovnejte do konce tohoto měsíce.

Pomozte nám obstarati inserty do přílohy insertní. Sazebník a podmínky v nejbližším oběžníku.

Budete-li pohotoví a pořádní, vzplane Vatra k radosti nás všech častěji.