Stránka:vatra-22-2.djvu/3

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


ROČNÍK I. VATRA ČÍSLO 2.

ZÁLESÁCKÉHO JUNÁCTVÍ

POSELSTVÍ SETONOVO

na výročním sněmu Zálesácké ligy Americké 27. května 1922.

Před dvaceti lety byla rozžehnuta idea Zálesáctví. První dny měsíce července 1902 jsem založil prvý Zálesácký kmen za svého osobního vedení, shledal jsem však, že už tu byly jeden nebo dva kmeny zřízené podle mého návodu v Ladies' Home Journal, květnovém čísle.

Těchto dvacet let činnosti mělo za výsledek utěšený rozvoj, takže dnes naše hnutí stalo se národním hnutím, nicméně náš vlastní růst jest méně rozpínavý než růst jiných organisací, které vzaly Zálesáctví za své anebo aspoň jistým způsobem v něm nalezli svůj podnět.

Mám na mysli nyní dva dopisy psané jenerálem Baden-Powellem ve dnech, kdy se zakládali „Chlapci Skauti“, když studoval dílo zálesácké. V jednom, datovaném 31. října 1906, praví: „Naše zásady jsou prakticky tytéž, leda že mé nevyžadují své vlastní organisace“ A opět psal 24. ledna 1908: „U nás pokračujeme dle mého vlastního schematu jako vaši „Zálesáčtí Indiáni“, ježto to mnoho slibuje. Doufám, že mně dovolite, abych se častěji zmínil o vás a vašich kmenech, jako vzorech pro skauty.“

Nepotřebujeme říkati, že vše co máme, bylo a bude volně dáno do služeb dobré věci.

Za poslední rok jsme zřídili Přespolní radu pro Pacifický Jihozápad, kterou vyvolal velký rozvoj Zálesáctví. Výchovné kursy pro vůdce byly zřízeny v Brooklynu, Buffallo, Syracuse, St. Louis a Los Angeles; kromě toho máme povzbuzující zprávy ze zámoří. Belgičtí Boy Scouts přijali Zálesáctví jako jakýsi vyšší stupeň své organisace. V Anglii bylo Zálesáctví přijato, ale trochu pozměněno pode jménem Woodcraft Chivalry (lesní rytiřstvo[1]); v Československu jest dobře založeno jako národní hnuti. Z této země byl nám poslán nedávno do Ústředí skvostný a výpravný pozdravný dopis podepsaný šedesáti vůdci. Kromě těchto povzbuzujících důkazů růstu, vešli jsme v přátelské spolupracovnictví s Baden-Powellovskými skauty (Boy Scouts). Dívkami táborového ohně (Camp Fire Girles), Dívkami Skautkami (Girl Scouts), Y.M.C.A., Y.M.H.A., Nedělními Školami (Sunday Schools), Settlements atd., jakož i mnoha neodvislými soukromými tábory.

Změnili jsme adresu svého Ústředí vice než jedenkráte, jakož i své výkonné úředníky, a zálesáckou činnost značně rozšířili. Ale zálesácké methody a ideály jsou nezměněny tak jak původně byly hlásány, a svět rozumí nyní lépe než kdy před tím poselství zálesáckému; a vyslovil jasně svou touhu poznati je a pracovati dle něho. Nyní, tak jako ve dnech pocátečních, jest to schema výchovy člověka, v pozadí s modrou oblohou.

Ernest Thompson Seton, načelník