Stránka:kz-69.djvu/44

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


Náčelník je zodpovědný za plnění programu, jak jej llcsní moul irost přeíKládá. Proto nabádá k práci, rodí & řpředchází především vlastní činností, vymýšlí společnc zpodniky, zavádí svou skupinu do přírody, vymýšlí & pořá —

dá hry, besedy a slavnosti“ Dbá, aby se členové scháze—

—1i jednou týdně nebo jednou za 14 dní„ Pokud může, všeho , e sám účastní nemůže—li ověří někoho abc ho zastu oval, 5 s 9 : „ STBAŽCE DEW E(kmenový ohnivec)

Je náčolm mvým poradcem. Zažil ia srfímovní cheri & pečuje o něj, dává svolení ke vstupu do sněmovního kruhuu ÍBdí nad tím, oby příroda neutrpěla pobytem táborníků. _e strážcem čistoty v táboře a v životě kmene vůbec, a to a ? Někdy stejná osoba vykonává funkci ohnivce i náče l— --...—..-—.._._.- Vede všechny písemnosti kmene, to jest kroniku, zá — Íznamy o schůzkách kmenové rady; zapisuje, kdo kterými ede písemný styk s jinými kmeny nebo s ostatními složka- “ v : / u _ ; - 1 Ceske tabornicke unie.

 ;

Kmenový hospodář opatruje kmenový majetek, vybira v; rlppe vky & udržuje finanční styk s ústředím.