Stránka:fletcher 1925.djvu/42

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


KMENOVÁ PÍSEŇ OMAHŮ. - Podle názoru Omahu, dítě, dokud je ne- mluvnětem, nemá vyhraněné existence jako jedinec a člen kmene, isouc jen majetkem svých rodičů. Kdvž již dovede samo choditi, tedy asi ve třech letech, vstupuje do kmeno- vého svazku za jistých náboženských obřadu: avšak jeho odpovědnost a individuelní život nezačne. dokud se nestane »bílým« jak Indi- áni říkaií. Tento výraz naráží na východ slun- ce, na přechod noci v den a vviadřuje přechod dítěte ze stavu, kdy ničeho jasně nechápalo. do období. kdy se jasně dovede pamatovati na všecky své minulé skutky. | Foto zdánlivé osvojení si schopnosti upamatovávati se na minulé činy ukazuje. že nadešel čas. kdy mla- dík muže projíti tajemnými obřady zvanými non-zhin-zhon, jimiž se uvádí do přímého sty- ku s nadpřirozenými mocnostmi. Mladík z kmene Omaha. připravuje se k to- muto obřadu, byl učen kmenové modlitbě. Musil ji zpívati po čtvři dny a noci. bdě na nějakém odlehlém místě. Když tam odcházel, rodiče mu kladli na hlavu hlínu; a abv se učil sebeovládání, vkládali mu do ruky luk a šípy s příkazem, že jich nesmí po dobu dlou- hého postu použíti, byť by pokušení bylo sebe větší. Vybízeli ho, aby zpívaje plakal, a utíral si slzy dlaněmi, pak zdvihl vlhké dlaně k nehesum a kladl je na zemi. S těmito poky- 30