Pojmy

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

1) Biologie (druhu): znalost zeměpisného rozšíření, způsobu života (např. denní, noční živočich, žije samotářsky, ve skupinách, stěhovavý, stálý apod.), prostředí, ve kterém žije, rozmnožování (např. doba březosti, velikost snůšky, počet mláďat, kdo se stará o snůšku a mláďata), potrava.

2) Cizokrajné (exotické), vysazené, okrasné: druhy rostlin nebo živočichů, které nejsou v naší zemi původní a byly zde vysazeny ať už z důvodů hospodářských nebo okrasných.

3) Doporučená díla: výběr je pouze orientační a slouží k uvedení do problému.

4) Druh: živočich či rostlina určená rodovým i druhovým jménem (např. sasanka hajní, konipas bílý; nestačí jen sasanka nebo konipas).

5) Dvojice (trojice, čtveřice): je-li uvedeno "ve dvojici" ("v trojici, čtveřici"), můžete za daný výkon získat čin oba (tři, čtyři), podílíte-li se o veškerou práci rovným dílem.

6) Esej: vlastní práce na dané téma. Lze pojmout i jako tzv. odbornou esej či jako výtah. Citované pasáže musí být řádně označeny.

7) Evidence: (nachozené km, noci v přírodě apod.): nutno předložit záznamy, které budou u každé položky obsahovat minimálně datum, místo a počet (km, nocí, ...).

8) Charakterizuj: vyjmenuj základní rozpoznávací znaky tak, abys mohl danou skupinu (tj. u rostlin oddělení, u živočichů třídu, řád atd.) rozpoznat od jiných.

9) Ilustrace: doplnění pozorování nebo jiného textu kresbami vystihujícími daný děj (nemusí být vlastní), fotografiemi, skicami apod.

10) Indiáni, indiánský (1): jedná se o jakýkoliv kmen severoamerických Indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady.

11) Indiáni, indiánský (2): jedná se zpravidla o jakýkoliv kmen severoamerických indiánů žijících na území dnešního USA nebo Kanady; po dohodě s ÚROP (ROP) lze tyto činy plnit/upravit i pro jiné přírodní národy při zachování stejné náročnosti původních činů.

12) Kalendářní měsíc: rozumí se např. od 1. 9. do 30. 9.

13) Kalendářní rok: rozumí se od 1. 1. do 31. 12.

14) Koupej se: ponoř se do vody celý až po krk a pokud možno udělej alespoň 2 tempa.

15) Měsíc: 1 měsíc – např. od 18. 2. do 17. 3. atd.

16) Nastřihni: můžeš použít střih vyrobený někým jiným. Sám musíš střih na látku umístit a potom i vystřihnout

17) Napiš: musí být napsána původní práce na příslušný čin. Sestavení a úpravu dříve napsaných textů v počítači nelze uznat.

18) Naše (druhy, zástupci): druhy či zástupci živočichů nebo rostlin, které jsou v naší zemi původní.

19) Odborník: člověk, který:

a) daný obor vystudoval či studuje, pracuje v tomto oboru nebo v něm má hluboké znalosti;
b) zajímá se o daný obor, sám tento čin splnil a může své znalosti doložit dalšími fakty (další příbuzné činy, mistrovství, ceny v soutěžích, výsledky v soutěžích apod.).

20) Odchovej: podmínky jako u starej se<tvar|concept-37>37)</>, ale z mláděte narozeného či vylíhnutého

21) Označ: každý exponát musí obsahovat české a vědecké jméno, kromě 2L7 též lokalitu a datum sběru; s určením ti může pomoci někdo jiný.

22)<translate> Plénum: veřejnost, kmen, rod apod., na shromáždění či při příležitosti k tomu určené. </translate>

23)<translate> Pohovoř (1): pohovoř před odborníkem<tvar|concept-19>19)</>. Ten může dávat doplňující otázky. </translate>

24)<translate> Pohovoř (2): pohovoř před odborníkem<tvar|concept-19>19)</> nebo před plénem<tvar|concept-22>22)</>. Odborník či plénum mohou dávat doplňující otázky. </translate>

25)<translate> Polotovary: směsi a předzpracované potraviny připravené pro usnadnění vaření (polévky v sáčku, konzervy, těsta v prášku, koupené kořenící směsi, kečup, připravená mražená jídla, ...) [viz hesla suroviny<tvar|concept-40>40)</> a základní suroviny<tvar|concept-53>53)</>]. </translate>

26)<translate> Pomocník: je-li uvedeno "s pomocníkem", musíš práci řídit a čin získáš pouze ty, ne tvůj pomocník. </translate>

27)<translate> Pozoruj: sleduj daného živočicha tak dlouho, abys ho s jistotou identifikoval a zaznamenal během pozorování nějakou jeho typickou nebo zajímavou činnost. </translate>

28)<translate> Prokaž, že znáš (umíš): popiš či předveď odborníkovi<tvar|concept-19>19)</>. Ten může dávat doplňující otázky. </translate>

29) Předveď: předveď (prakticky) odborníkovi19). Ten může dávat doplňující otázky.

30)<translate> Příroda (1): prostředí mimo vnitřní prostory lidských obydlí přímo určené k bydlení živočichů (hnízdění vlaštovek, rehků, kalousů apod. v budovách se považuje za hnízdění v přírodě), nelze tedy za čin považovat pozorování hnízdění např. exotických ptáků v kleci nebo ve voliéře, byť by byla mimo budovu. </translate>

31) Příroda (2): přirozené prostředí výskytu rostlin, nerostů apod.; nelze tedy za určování v přírodě považovat např. určování rostlin pěstovaných v parcích, truhlících, květináčích apod., pokud není přímo u činu určeno jinak.

32)<translate> Rok: 1 rok, tj. 12 měsíců – např. od 15. 2 do 14. 2. atd. Je-li psáno „kalendářní rok“, rozumí se od 1. 1. do 31. 12. </translate>

33)<translate> Rozvrhni: udělej si podrobný plánek se všemi detaily a dle něj stanov i množství spotřebního materiálu. </translate>

34)<translate> Sbírka (herbář, ...): sbírka musí být označena<tvar|concept-21>21)</> a zajištěna, aby vydržela v neplesnivém stavu nejméně 1 rok. Uložené přírodniny musí být upevněny (přilepením, přivázáním, v krabičkách apod.) a musí být po celou dobu poznatelné. </translate>

35)<translate> Skupina osob: nejméně tři osoby (kromě tebe). </translate>

36)<translate> Snímek: Platí zásady uvedené v záhlaví skupiny <tvar|group-3C>3C</> – Fotografování. </translate>

37)<translate> Starej se (1): opravdu sám bez cizí pomoci zabezpečuj veškerou péči o dané zvíře včetně veterinární péče, např. obstarávání odpovídajícího krmení, venčení, čištění ubikací včetně likvidace hnoje, příp. výcvik tam, kde to dané plemeno vyžaduje. V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný. </translate>

38)<translate> Starej se (2): zajisti sám veškerou péči – zálivku, zastiňování, hnojení, pletí, kypření, ochranu před škůdci, ošetření v případě výskytu chorob a další zásahy potřebné pro zdárný růst rostliny či pro úspěšnou sklizeň (vyštipování, vyvazování, řez, ...). V případě tvé nutné nepřítomnosti (nemoc, dovolená), tě může na základě tvých instrukcí zastoupit někdo jiný. </translate>

39)<translate> Strana: rozumí se normovaná strana strojopisu, tj. 30 řádků po 60 znacích. </translate>

40)<translate> Suroviny: kromě základních surovin<tvar|concept-53>53)</> mohou být použity i předzpracované suroviny, pro něž je ale charakteristické, že je nutno je dále upravovat, vařit apod. (např. sušené mléko, těstoviny, rajský protlak, marmeláda, rohlík na strouhanku, kypřící prášek, ...). Nelze používat polotovary [viz heslo polotovary<tvar|concept-25>25)</>]. </translate>

41)<translate> Táborový oheň (1): oheň rozdělaný v přírodě (ne pod střechou, v týpí či šeltru apod.). Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod. </translate>

42)<translate> Táborový oheň (2): oheň rozdělaný v přírodě (lze v týpí, šeltru, zubříku apod.). Oheň musí sloužit k nějakému účelu – uvaření jídla, večerní sezení, initi apod. </translate>

43)<translate> Táboř (1): přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. Nepočítá se spaní v autokempu. </translate>

44)<translate> Táboř (2): přespi v přírodě ve stanu, přístřešku, pod širákem, v jeskyni apod. – ne v chatě, srubu či seníku. V případě nutnosti použít autokemp se jako táboření může počítat jen přespání ve stanu v autokempu v přírodě, bez používání civilizačních vymožeností (teplé sprchy, pračky apod.). </translate>

45) Urči: urči druh/zástupce podle vyobrazení v atlase nebo podle exponátů ve sbírkách apod. (je možné i v přírodě) a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést a můžeš daný objekt určit kdykoliv v přírodě.

46)<translate> Urči v přírodě: urči v přírodě<tvar|concept-30>30)</><tvar|concept-31>31)</> druh/zástupce a popiš základní charakteristické poznávací znaky tak, aby bylo zřejmé, že si nemůžeš jednotlivé exempláře splést. </translate>

47)<translate> Ušij: lze použít i šicí stroj. Veškeré šití proveď sám bez přímého dohledu či konzultací jiné osoby. </translate>

48)<translate> Veřejnost: tímto pojmem se rozumí shromáždění lidí, které není uzavřené (nejde jen o členy kmene, Ligy či nějakého spolku na jejich interním setkání), akce byla inzerovaná mimo uzavřený okruh lidí a kdokoli ji může navštívit. </translate>

49)<translate> Vypěstuj: opravdu sám bez cizí pomoci připrav vhodný substrát, do kterého budeš sít nebo sázet (cibule, hlízy, bylinné řízky apod.), po vyklíčení se budeš o rostlinu starat<tvar|concept-38>38)</> </translate>

50)<translate> Vyrob: rozumí se výroba z materiálů, které je možno koupit i v obchodě, není-li stanoveno jinak. Nelze vyrábět ze stavebnice či polotovarů, umožňujících sestavením vznik jednoznačně definovaného výrobku. </translate>

51)<translate> Vysvětli: popiš odborníkovi<tvar|concept-19>19)</>. Ten může dávat doplňující otázky. </translate>

52)<translate> Výtah: dílo, které na rozdíl od výpisků zachycuje nejen nejdůležitější a nejzajímavější myšlenky, ale zároveň vystihuje přehledně i stavbu celého textu. Na rozdíl od osnovy, která jen přehledně a náznakovitě zachycuje jednotlivé úseky obsahu textu, výtah stručně, ale souborně tento obsah podává. Vždy je třeba uvést přesné údaje o publikaci, z níž byl výtah pořízen. </translate>

53)<translate> Základní suroviny: čerstvé ovoce, zelenina, brambory, houby; ořechy a semena; mouka, krupice, ovesné vločky; luštěniny, rýže, další obilniny; med, cukr, sůl; špek (slanina), sádlo, olej, máslo; kakao; čerstvé maso; soda, škrob, droždí (čerstvé); vajíčka; koření (pouze jednodruhová), látky k ochucení (víno, pivo, rum), kokos (strouhaný); smetana, mléko. Dále sem mohou patřit zakysané a upravené mléčné výrobky (tvaroh, jogurt, zakysaná smetana, tvrdý sýr, ...), pro něž platí: Pro činy skupiny <tvar|group-4G>4G</> (plnění doma) je doporučeno tyto výrobky si vyrobit sám z mléka. Pro činy skupiny <tvar|group-4J>4J</> (plnění na táboření) mohou být použity suroviny koupené. </translate>

54) Zástupce: živočich či rostlina určená buď pouze rodovým jménem (např. javor – v tom případě lze počítat pouze 1× z rodu javor) či rodovým a druhovým jménem (např. javor mléč, javor horský – v tom případě se počítá každý druh).

55) Zaznamenej: zapiš název, datum, místo a stanoviště (např. sasanka hajní, 22. 3. 2013, Křivoklátsko – údolí Javornice, smíšený les u potoka).

56)<translate> Záznamy: pravidelně denně či v potřebných intervalech vedené záznamy dokumentující vývoj nějakého živočicha či rostliny, případně nějaký děj v přírodě probíhající v určitém časovém úseku. U záznamů živočichů musí být doplněny českým a vědeckým názvem daného druhu, jeho popisem, případně ilustrací<tvar|concept-9>9)</>, dále musí být uveden časový úsek, po který pozorování probíhalo, v jaké frekvenci, co se pozorováním sleduje a jaký byl výsledek. </translate>