Organizace

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Kmeny a rody

Lóže

Výraz lóže, je v češtině do značné míry kompromitován zednářstvím[1], ale v angličtině, ze které pochází, tuto spikleneckou konotaci nemá, neboť angl. výraz lodge znamená také obydlí – místo ve kterém pobývají osoby, které mají spolu něco společného.

Jako problematické vnímal použití slova lóže obzvláště Milan Klimánek - Wayseeker, když na počátku 90.-tých let pracoval na překladu Knihy lesní moudrosti do polštiny.

Tehdy ještě nebylo nic známo o genezi woodcraftu a přesto že i polština používá výraz “loża” ve smyslu “divadelní lóže”, měl obavu, jakožto praktikující katolík, že to v prostředí silně katolicky orientovaného Polska může budit dojem, že je woodcraft cestou k ateismu či pohanství.

Wayseeker byl v minulosti skautským činovníkem. Dobře znal historii skautského hnutí a věděl, že u zrodu Boys Scouts of America byla i řada svobodných zednářů (např. Dan C. Beard, nebo James E. West). Domníval se – tak jako mnozí jiní – že i Seton mezi ně patřil. A že pro schéma woodcrafterské organizace byli kromě indiánů inspirací i svobodní zednáři.

Z obsahu raných vydání Svitku je ale zřejmé, že Seton používal výraz “lodge” pro týpí. Doslovně vzato by mohla být Little Lodge (Malá lóže) překládána také jako týpí maličkých či tak nějak podobně. Přiznejme si však, že by to znělo přinejmenším infantilně.

Ale i kdyby se Seton skutečně nechal inspirovat zednářskou lóží, tak to u převážně sekulárně laděné československé společnosti nepředstavovalo žádný problém, i přes to, že má Liga se zednáři podobné rysy. A woodcrafterský zákon zcela jasně vybízí k respektu vůči víře.

V Polsku však o woodcrafterském hnutí do r. 1991 slyšelo jen pár lidí. Natož aby znali jeho zákon. Situaci také zkomplikoval přístup českých woodcrafterů po r. 1990 – silný důraz na indiánský charakter woodcrafterského táboření, spojený s implementací lakotské spirituality, naopak budil dojem, že jde o novodobý návrat k pohanství. Proto Milan Klimánek - Wayseeker raději použil jako synonymum lóžebratrstvo.

Na druhou stranu s ohledem na fakt, že členy woodcrafterské organizace jsou ženy i dívky je nutno říct že výraz lóže je zcela na místě.

Malá a velká lóže

K zavedení lóží vedl Setona r. 1912 fakt, že bylo nutné změnit nároky u Zasvěcovací stezky pro starší adolescentní woodcraftery. Ty byly původně navrženy pro mladší adolescenty v předpubertálním věku. Stanovil tedy věkovou hranici, podle níž se měli v rámci kmene woodcrafteři mladší 15 let sdružovat do tzv. "Malé lóže" a ti starší do "Velké lóže". Šlo ovšem pouze o formální rozlišení, které kromě vizuální formy[2] znamenalo pouze jiné podmínky pro splnění Zasvěcovací stezky získání činu či mistrovství.

Je zde zmíněna také "Medicinová lóže", neboli "Lóže starých vůdců" pro starší 21 let[3].

Red Lodge

Také zde byla řeč i o "Rudé lóži"[4], neboli "Nejniternější (Inmost) lóži" do níž mohou (ale nemusí) být přijati členové s titulem "Medicinmana".[5] Osoby s titulem "Medicinmana" byly při hlasování zvýhodněny hlasem navíc. Hlasovací právo měli pouze nositelé čestných titulů, "Chief" (v překl. "Náčelník") a "Medicinman" (v překl. "Šaman").

Rozdělení Velké lóže a Rodinná lóže

Organizační schéma Woodcraft League of America u vydání z r. 1927[6] uvádí "Velkou lóži" rozdělenou na tři:

The Big Lodge of the Woodcraft League for Boys 
Sdružovala pouze chlapce od 12 do 18 let.
The Big Lodge of the Woodcraft League for Girls 
Sdružovala pouze dívky od 12 do 18 let.
The Big Lodge of the Woodcraft League for Adults 
Sdružovala muže a ženy starší 18 let.

Mimo ně byly součástí WLA i tyto tři další skupiny:

The Little Lodge of the Woodcraft League 
Pro chlapce i dívky mladší 12 let.
The Family Lodge of the Woodcraft League 
Měla sdružovat celé rodiny.
Red Lodge (Sun Lodge) 
Měla sdružovat dospělé woodcraftery, pro které se stal woodcraft a jeho mystické aspekty náboženstvím.
Jak vidno, sektářský trend ve WLA na konci 30.-tých let nejspíš existoval.

Lóže stráží

Nicméně organizační schéma z r. 1932 již o Rudé lóži, ani o Rodinné lóži nehovoří. Naopak místo nich uvádí lóži pro osamělé členy:

The Lone Lodge of the Woodcraft League 
Měla sdružovat organizované woodcraftery, co neměli možnost se sdružit do kmene.

Současné organizační schéma LLM

Oproti původnímu schématu z r. 1932 jsou věkové hranice lóží posunuty. Proto uvádím následující tabulku. Pro zjednodušení jsem zcela vynechal původní rozdělení Velké lóže dle pohlaví, které v současné době nehraje roli vůbec.

Věkové rozmezí WLA schema 1932 LLM schema 2018 Poznámka
4 ~ 10 The Little Lodge of the Woodcraft League Lóže skřítků
10 ~ 12 Malá lóže Skřítek může vstoupit do Malé lóže buď na základě splněných podmínek zasvěcovací stezky, nebo na základě doporučení některého člena Velké lóže
12 ~ 16 The Big Lodge of the Woodcraft League for Boys
16 ~ 18 Velká lóže Na základě návrhu některého člena Velké lóže, může být člen Malé lóže přijat do Velké lóže
18+ The Big Lodge of the Woodcraft League for Adults Woodcrafter starší 18 let se automaticky stává členem Velké lóže
 • Věkové hranice pro přechod do vyšší lóže nejsou striktně dané – s jedinou výjimkou. Pokud nebyl člen Malé lóže – obvykle na návrh některého z členů Velké lóže – přijat do Velké lóže dřív než v 18 letech, stává se po dovršení 18 let členem Velké lóže automaticky.
 • Členem Velké lóže je každý člen LLM starší 18 let, bez ohledu na to, je-li stráží, nebo členem některého z kmenů.
 • U rodiny, která netvoří kmen či rod je z organizačního hlediska akceptován každý člen zvlášť – jako stráž, ale příspěvky platí rodina jako celek.

 1. Kořeny svobodného zednářství bychom mohli najít u středověkých cechů, co sdružovaly vysoce vzdělané a zkušené stavitele chrámů, které představovaly vrchol stavitelského umění. Cechy byly spolky, které měly různá privilegia, která členům kompenzovala jejich úsilí vynaložené aby kvalita poskytované služby byla co nejvyšší. Aby se mohl někdo stát členem cechu, musel splňovat určitá kritéria. Teprve po jejich splnění získal, spolu se členstvím, nárok na různá privilegia.
  Členství tedy nebylo automatické. A ti co nějakým způsobem poškozovali dobré jméno cechu mohli být také potrestáni a vyloučeni. Na druhou stranu člen, který splnil příslušné podmínky, se stal prověřenou osobou, které mohli ostatní předávat svoje cenné zkušenosti a tím dále zvyšovat jeho kvalifikaci a společenskou prestiž.
  Úroveň cechů nebyla pochopitelně všude stejná. A u vysoce specializovaných spolků, jako byli kupř. stavitelé chrámů přestaly být lokální záležitostí. S tím jak stoupaly nároky na vzdělání se postupně vytvořila vnitřní organizační struktura. V závislosti na tom, jakého stupně vzdělání (zasvěcení) členové dosáhli se pak sdružovali do tzv. “lóží”. V provinčních Čechách neměly původní stavitelské cechy šanci takto vyrůst – proto se k nám výraz “lóže” dostal až během 19. století ze západu, kdy se již byly původní stavitelské cechy transformovaly v lobystické spolky zednářů. Odtud tedy i lóže (angl. lodge, fr. loges) – v původním slova smyslu stavení (domek, chata, obydlí, atp.).
 2. Členové velké lóže měli woodcrafterský odznak podložený trojůhelníkem ze žlutého plátna - symbolizujícím týpí.
 3. Starý vůdce - je titul pro osobu starší 18 let, mravně zachovalou, udělovaný velkým sněmem.
 4. Také Sluneční lóže (angl. Sun Lodge)
 5. Jeho udělení bylo podmíněno získáním mistrovství "Camper" (v překl. "Táborník"), "Camp doctor" (v překl. "Táborový lékař"), "Camp Cook" (v překl. "Táborový kuchař") a "Gleeman" (v překl. "Ceremoniář"). O přijetí pak rozhodoval náčelník "Medicinové lóže".
 6. http://www.inquiry.net/traditional/seton/birch/organization/aims.htm