Hlasatel 1945 č.2, prosinec (zpravodaj LLM)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search1)

HLASATEL 2.


2)

– ty z vězení jsi mne přenes’
na snových perutích
a ve snu daroval jsi
mi domov zase zřít,
ženu a dítě vidět
a s nimi promluvit
a byly tam sady a květy
i drazí zemřelí,
jako by ještě žili,
ač spánkem věčným spí,
a já pobýval šťastně
v kruhu jejich,
jako by nebylo žádných
zdí, závor žalářních,
mír byl tam jen a pokoj
a šťastné volné bytí —
tebe se, spánku, nebojím,
tebe já miluji a ctím
a děkuji ti!


Z básně “Na spánek” – Josefa Čapka. Psáno v koncentračním táboře.


 Ze strachu lidé užívají násilí, ze strachu lžou. Tyran a lhář mají strach a otrokem jest stejně ten, kdo druhému činí násilí.

TGM

3)

Vánoce

Vánoce učí lidi, že největší radost člověka jest v darování, potěšení druhého, nikoli v tom býti obdarován. Zářit dobrotou jako ten ozářený stromeček! Rozdat svoje srdce všem lidem kolem sebe! Tiše trpět a pokorně snášet rány osudu: ale když se jedná o druhého být veselý, léčit jeho bolesti, zvedat jej vzhůru k nebesům! Krásné to učení přinesl nám stromek – a nikdo nemůže ničeho namítat nyní proti tomuto pěknému spojení pohanských a křesťanských ideálů. Jen kdyby jednou vešly v život lidstva!

Woowotanna.

O vánocích, dlúhé noci

O vánocích, dlúhé noci, můžem se vyspat,
není slyšet vlaštoviček, jen vítr fukat.

Zafukej, větříčku, s Dunaje,
ať zima zas brzy roztaje,

ať se mohú zas ovečky na pastvině pást.

4)

Odešli, ale žijí!

In memoriam br. Jaroslava Šimsy.

Takového jsme jej znali: jako člověka dobrého, čestného a pravdu hledajícího, neohroženého a odvážného mohl-li pomoci, bystrého v úsudku, rychle se rozhodujícího, nelekajícího se žádných překážek, ochotného podat ruku i odpůrci, ochotného k ústupkům (mělo-li se něčeho docílit), pouze v jedné věci naprosto nesmiřitelného a to ve věcech mravních. V tom směru šel tento “wayseeker” cestou Husovy pravdy, tou měřil své rozhodování a na té založil i svůj soukromý život. Byl to člověk v pravdě zbožný a přímý, jakých není mnoho, takový opravdový křesťan, jehož silné vnitřní přesvědčení propůjčovalo mu vzácnou duchovní smělost a bohatýrství.

Myslím však, že ač zasáhl na mnoho místech jeho hlavní zájem patřil mládeži a otázkám, které se jí ať už přímo či nepřímo dotýkaly. Snad to bylo už jeho údělem, že jí vlastně zasvětil celý svůj život. Patřil ke generaci, která už ve svém nejjemnějším vývinu byla postižena. Ve 14 letech prodělává začátky první světové války a tak jako mnozí z nás odnáší si odtud řadu otevřených otázek, na které odpoví později život sám.

J.Šimsa byl žákem Masarykovým a pamatuji se, jak chodil na náčelnické a kmenové schůzky vyčerpán prací a studiem, jemuž nastavoval noci, kdy byl ještě zaměstnán v soukromé knihovně p. presidenta Osvoboditele za vedení Dra Škracha. Mnoho z tohoto vzácného okolí zúrodnilo jeho duši a vliv Masarykovy filosofie určoval další jeho životní dráhu. Nikdy se těmto ideálům nezpronevěřil, ani ve vězení. Pracoval všude, kde toho bylo potřeba. Od Spartakových skautů práce přes Ligu čs. woodcrafterů, až zakotvil v YMCE kde si nejprve připravil prostředí mládeže středo a 5) vysokoškolské. Za spolupráce s prof. Hromádkou a Rádlem řídil Křesťanskou revue. Jeho lesní jméno bylo Sůva, pod kterým psal do Vatry. Do Nár. Osvobození psal pod značkou —i nebo M.K. Na jaře 1927 byla první naše veřejná beseda v Mozarteu. Program byl prací nás všech, ale cítili jsme, že otázka mravního úspěchu či neúspěchu leží na bedrech Sůvových. Večer dopadl dobře, i odezva ve veřejnosti projevená v v novinách, byla nad očekávání, ale Sůva byl z toho týden nemocen.

Kdo zná dějiny anglick. skautského hnutí, pochopí, přirovnám-li jej k Bílé Lišce t.j. Johnu Hargraveovi. Sůva byl však nepochybně výš, protože měl větší rozhled a uplatnil se i světově. Jako delegát YMCY dostal se na sjezdech daleko za hanice republiky, poznal mimo jiné mládež Spojených států a SSSR. Kdo jej veřejně slyšel potvrdí, že to byl vzácný člověk, nadaný schopností přijímat, vidět, srovnávat. Byl, jak my říkáme, “člověk vidoucích očí”.

Válka zastihla Sůvu v plné ilegální činnosti. Bylo ho jako kdysi znát na všech stranách. Už v jeho povaze byl zvláštní rys že rozséval požehnaný neklid. Informoval nabádal, radil, pomáhal. Četné soukromé kroužky po Masarykovském způsobu plnily své poslání. Bylo skoro nemyslitelné, aby jeho činnost zůstala skryta. Snad se vám dostaly do rukou detektivky, v nichž na druhé straně byly zprávy ze světa, zatím co obálka začínala napínavým příběhem. Úřady marně pátraly. Až koncem února 1940 gestapo odvádí Sůvu do vězení.

Je rok 1945. Kus života a utrpení mezi tím. Dachau! Duchem nezlomen, doufající píše rodině dojemné listy. Patří chlapcům, myslí na vánoce, píše “vánoční traktát” o četbě a knížkách. To bylo asi loni. 6)

Škoda, že následující traktát “proč jsem se stal křesťanem” jest pouhým torsem. Události zatím dostaly nezadržitelný spád. Připravovali jsme se již k radostné nové práci. Bylo však určeno jinak. Nevrátil se. Osmý únor 1945 byl posledním dnem jeho života.

My všichni, kdo jsme jej znali, cítíme, jak těžká je to ztráta pro mládež a pro kulturní život. Vzpomínáme, vděčně vzpomínáme. Nechceme však jen vzpomínat chceme a budeme na této cestě pokračovat.

A břízka, kterou vsadíme na posvátné půdě bude stromem dávajícím úrodný stín, moc soustředění ducha a sílu myšlenky.

Mil.VavrdaNa tyto životy smrt nepadne svým stínem,
kdo umřel pro světlo,
ve světle žije!

Jan NohaZamrzlá okna.

Před několika lety v zimě pozoroval jsem docela všední věc: zamrzlá okna. Stalo se jednoho rána, že jsem našel na hladké tabuli okenní překrásnou sple%t fantastických listů, větviček i lodyh, zářících a jiskřících v zimním jitře; zjevů denně přibývalo a donucovalo mne, abych jim věnoval čím dál víc času.

Byly to okouzlující idey. Žádný útvar ledových květů a listů se neopakoval, vše bylo pořád nové, originální, byly to rostliny a přec nemělo to s nimi pravého rodového příbuzenství. Byl to zcela různý řád — svět rostlin. 7) Zimní slunce projiskřovalo kouzelně vějířovitými, útlými, úponkovitými, krouženými a směle seskupenými fantasmaty. Na všech byla úplná určitost linie i myšlenky, na všech bohatství ideové, na všech krása.

Nevyhnutelně dostavila se myšlenka: Kterak to vzniká? Má pouhá hmota, voda, vzduch a nízká teplota takovou moc, aby vytvářela určité krásné myšlenky? Kde je neviditelný činitel, jenž je původcem těch fantasií? Vítězí tato zřejmá uměleckost, toto úsilí po kráse v atomech vody a vyvolává ji teprve mráz? A jaká je asi příbuznost mezi atomem a atomem vody, že řadí se k sobě tak, až vytvářejí tyto krásné, určité, bohaté kresby? Či vězí za tím myslící duch?

Tajemství stejně velké, tak či onak, ať odpovíš si jakkoli, ba tajemství ještě nevysvětlitelnější, uznáš-li to za úkon pouhé bezvědomé hmoty.

Tajuplný zjev na zamrzlých oknech mi neodpovídal, ale denně pracoval záhadný tvořitel dále. Zíral jsem na rostoucí, nepozorovaně rostoucí fantastické krásy mnoho a mnoho chvil, abych zastihl jej v samé práci, viděl jeho postup, vzrůst — marně. Ráno však shledal jsem vždy, že opět přibylo nových myšlenek. Rozčilovalo mne to nadmíru, neboť v základě běželo zde o věc velikého dosahu, povím to rovnou: o náboženství.

Prazvláště mi bývalo v mysli, když jsem se snažil pochytit v práci tajemného činitele, a byl si vědom, že v tu chvíli, co se dívám, kdosi cosi tam naproti mně pracuje, 8) pořád pracuje, tvoří, docela vědomě tvoří. Neboť stávalo se mi nezvratným přesvědčením, že je to tvoření vědomé: Krása, určitost, uměleckost tvorby byla tu důkazem vědomí, Naproti kráse a uměleckosti tohoto díla bylo proti rozumu myslit si, že za tím nepracuje intelekt vědomý, nýbrž nevědomá hmota.

Od té doby počal jsem pozorovat přírodu s plnou nadějí v její produševnění. Můj atheismus a materialismus tím padl. Krása byla branou, kterou vrátil jsem se k náboženství, ale očištěnému od dogmat, pověr, církve, kostela, kněží.

Gamma (Gustav Jaroš): Vánoce.


Krkonoše Klínové boudy č. 83, opěrný bod letošního vánočního zájezdu pražských woodcrafterských kmenů, 9)


HRY.

Pravou zábavu opatřujeme si bez peněz.

Hry v místnosti.

Zvěřinec: Sedí se v kruhu. Každý hoch přisvojí si jméno zvířete. Jeden chlapec střední zvolá jméno některého zvířete třikrát rychle za sebou. Jmenovaný musí vyskočiti dříve, než bylo jméno jeho zvířete vyvoláno po třetí. Podaří-li se mu to, vystřídá středního.

Obdobná. Hoši sedí v kruhu. Jeden stojí ve středu a drží míč, čapku neb cokoliv. Hodí jej některému chlapci, řekne při tom “země, vzduch, voda” a počítá do desíti. Zvolený chlapec musí jmenovati zvíře (při zvolání “země”), ptáka při zvolání “vzduch“ z rybu při zvolání “voda”. Zvíře jednou jmenované nesmí být opakováno. Podaří-li se včas uhodnouti, zaujme chlapec místo středního a vyvolává sám. Chybí-li, střední pokračuje.

“Němohra rýmovaná”.

Chlapci jsou rozděleni na dvě skupiny; každá má stejně osob. Jedna skupina vyjde ven, zatím co druhá si umluví slovo na př.“klíč”. Pak vyšle k první skupině posla, jenž oznámí, že umluvené slovo rýmuje se se slovem “míč“.

Prvá skupina snaží se posuňkem, němohrou naznačiti jednotlivá slova rýmující se s míčem. Hádá-li správně, vydává druhá skupina sykot “černých zmijí”, uhodne-li, sklidí potlesk.

10)

VELKÝ OKAMŽIK.

Zvířata mají svoji komiku i svojí tragiku jako my. Jsou plné podobnosti a vzájemného vztahu k člověku, ačkoliv se mnozí lidé domnívají, že mezi nimi a zvířaty zeje veliká propast. — My všichni, tvorové pozemští jsme dětmi přírody. Chce-]i kdo z nás znáti přírodu, musí rozuměti jejím tvorům. A kdo jim chce porozumět, musí v nich viděti své bratry a sestry.

V nízké kleci seděl malý ptáček a hleděl toužícíma očkama do slunečního jasu. Byl to malý, zpěvný ptáček, a bylo to v kulturním státě, v jednom, který se tak nazývá.

V modravé dálce stály modré hory.

“Za těmi horami je jih”, myslil malý ptáček. “Jen jednou přeletěl jsem cestu tam a zpět, jen jednou – potom již nikdy více“.

Daleké hory zdály se mu býti tak blízko. Touha přiblížila je k mřížím jeho vězení. “ Jsou tak blízko, tak velice blízko”, říkal si malý ptáček. “Kdyby jen mříží nebylo, kdyby dvéře jen jednou se otevřely, jen jednou, jen jedinkrát. Potom nadešel by velký okamžik a já na svých křídlech ocitl bych se brzy za těmi modrými horami.”

Jeřábi táhli. Podzimním vzduchem zněl jejich ostrý křik naříkavě a vábivě. Bylo to volání jihu. Smutně pohlížel za nimi malý ptáček mřížemi klece. Zmizeli za modrými horami.

Přišla zima a malý ptáček ztichl. Napadl sníh a hory sešedivěly. Cesta k jihu ležela v chladu a mlhách. 11)

Přišlo mnoho zim & mnoho gar. Přešlo 'mnoho let. Hory se modraly, šedly, stály v mlhách i v sl.unci. Tažní ptáci př: 'lětHw li z Ú.;hu & táhli na jih. A malý ptáčeL za mrileml klece čekla na velkg okamžik.

Iotom přišel jeden jasny slunný nod— z:.mní den, kdy dvéře klece se otevře Někdo asi v porozuměnía zc soucitu r.e- obal je otevřené.

Velz'1ý okamzzik byl tu! Mals ptáček třá— sl se rz ados ti & rozčilenim. Op„brnc & bo— jáe ně vyletěl ven pos (zdil se na nejbliž— ší strom Vše kelem přivádělo jej ve zma— tek. Nebyl na to již zvyklý.

V modravých dálkách stály modré hory. Jak daleko zdály se mu modré hory. Ale musí se tam dostat! Velký okamžik je tu!

Malý ptáČGK sébral veškeru odvahu i sílu & roszg=l kříála k la tu d.aleko — dale :o k jihu za modrými hora-mi. Ale ne doletč 1 dále než k nejbližšímu stromu. Zakrnel£:k11al něhum dlouhuch let, či bylo to cos jinélw co V něm zakrnělo & zhynulo? Sám nevěděl. Modré hory byly daleko _ tak daleko pro něj. A malý ptá“ ček vrátil se do své klece.

Jeřábi táhli. Podzimním vzduchem zněl jejich ostrý křik naříkavě a vábivě. Bylo to volání jihu.

Tu sklonil malý ptáček svoji hlavičku a skryl ji pod křídly.

Neufred Kyber

12)

ZPRÁVY O ČINNOSTI.

KMEN "DAKOTA", ČERVENÝ KOSTELEC.

Po skončení války počátkem července založil Mamutík /Fu—Man-Chu/ a Myška /Duška/ kmen chlapců, který byl nazván “Dakota" a je veden skutečně demokraticky, chlapci sami o všem rozhodují. Kmen má 28 členů od 4 do 40 let. Nejmladším členem je synek Mamutíka Janko, nejstarší je otec tří chlapců - členů kmene. Je v něm jen jedna žena, Mamutíkova sqwaw. Chlapci jsou rozdělení do tří rodů: Černí Rysové, Bílí Karibové, Svišťové. Hoši procházejí zasvěcovací stopou; dělají se zkoušky životnosti, pořádají se výpravy a výlety do okolí, Na výletech získávají různé junácké vědomosti a seznamují ze s přírodou, hrají hodně her. Pravidelně každý měsíc mají sněm, buď venku v přírodě nebo v Mamutíkově chatě u krbu. Kmen již získal 150 orlích per, nejvíce ovšem ze světla Krásy, jako to odpovídá mentalitě živých chlapců, avšak dosti jich je i ze znalosti přírody a za výrobky. Nezapomíná se ani na světlo Síly - hoši se poctivě snaží hlavně plnit své povinnosti normální a navíc ty nepříjemné; zpívá i básní se a vyprávějí se povídky. Jeden chlapec má orlí péro za týden vaření pro 4 osoby. Někteří chlapci jsou skutečnými umělci. Jejich krabice ze dřeva na orlí pera zdobené intarsií, dřevěná soška Indiána, kyje a hole i jiné výrobky ze dřeva a kůry podávají o tom dostatečné svědectví. Pozoruhodná jsou též orlí péra za znalost a výstavku 40 uzlů.

Polovina kmene pomáhala 10 dnů na žních v pohraničí u České Lípy. 13)

Zimní či most je pěkně plánována. Mamu— tík chce, aby chlapci se naučili mnoha prak— tickým vědo„ostem první pomoci, tábornictví & vaření, aby uměli co nejvíce písniček a her, zkrátka, aby se dobře připravili na. letní +áboření, na lctcré se vs ichni hodně těší. A ovs em budou kon t výpr :vy na lyžích, k nímž je 3e3ich okolí přímo Jádí.

M.

KMEN WAHPEVWWL z Prahy VII vznÉEI rókůfÍJ43 v Lukách pod Mcdníkem. Za bpolupráce Tgrky a Slunka & stávfí 3me se do společnosti pre žských bra tší. Hlavním po— jítkem jsou schů aky & výlety f létě pak táboření /Stvořidla. Chl? pci s uznáním vzpo— minají vedenu' br. Bobra. Po 3 eho odchodu kmen prošel těžšími zkoulškcmi, ale pozděw jí se opět upevnil, neboř nhzulclf na množ— ství, ale na jakosti charakteru, :gnrva os— ti & věrnosti členů. Kmen WM Apekute zdr ví Všechn*y vudaraf- terské kmeny & sůráže v iepublice & přeje dobrý Vitr na jejich stopě.

KMEN OMAHA z Plzně. samo ďšfřlzni se ustavil v posledních měs ícídh kmen "Omaha", skládající se vět- šinou z hochů studujících na učitelském u—_ sto “vě KMEN DELAWARÚ ve Chválenicích ačal pracovat již V r. 1951, ale zažil čet- né změny, takže pra.£ ktická činnost projevi— la.se až po navázání styků s Eragon v r. 1943, Od tfš doby _men zesílil o erné Med— vědy z Nezbavětio & chlapce z Lesině. A'l. i z okolí Plzně hlásí se nám st3ří bratři vudlcrafteři i noví zájemci. Stráže máme v Křimžoích & v Borku Nebílovském. Uncas. Hoton. 14) z Prahy Pankráce. &, „old "'“ů“:„ fiměl; v_LiVu n' V3V0j & činpm„t “H&K „Ltcru. Jádu Liščí Kmen sám vzniaíl u_n rv::rtřcd will; ; A "x;-"nikl tehdy snad právě prq „, mbjm chom moh?i pozdvihnouti du— še SVG ' ; fuk br atří k 'jŠŠíM ideálům,Když okolo x*? TBC m čelo a H; si připudali jako trGSCc„Í pu'té; ostrowč„ A hned na po— čátku, ,ftřcd nejiMar i pároďní & ra.sové pera; Lk! (;; u ' vo ;vé zakláducí lisu ,„ rozdill mezi lidmi... t n; „rjeLck, V dělání, národ— "' ' tu "puvnu života, čis— Nechcr-LL“ nici noc. &, pvvrnj, totung Njkzdy ) n r—č. „ m,; v pouhou rekreaci; byl nwm vžl p:Cztřučk nové vý- chovy K lepšimu liř>í Snažili jsme SL [ J u;xomjfouisn1 & to __l: nás vedlo k uznáváln 'áw'd XtéLqulbdu, na— prosté ?bs tinence, „.cif;„iu & světoobč Finství. V měaici sněhu lgší jsme quOullJ při Lišm čím kmeni t. zv. ANCIIuÝ, t„j. akce pro ochra— nu zvířat v městě & vylepovali js sme plakátky proti týrání zvířat. Krátce na to dostali jsme se do styku s pražskými bratry, což nám umo inilo tábořeni ve Stvořidlech & letns ve Štiříně. Těš img se na letošní zimu. KIM z E s v Ě T A . Anglická mládež je záměrně vychovávána k QNObřlťúĚlM my> Íléní, plnému uplatnění v ži— votě. k „five outlnlio ti & k demokraticw Kým Forlau života. Školy mají své kluby, kde se šicí scházcjí, debatují, radi se & jednam jí, Dbá se různorodých zájmů mládeže, podpo— ruje se specialisace zálib, atd. Pěstuje se úcta člověka k člověku & respektování odliš— nýmh mínění. 15) 30 Mládež americkí, hrln" Jýu„ ;íu3kác ' ji— ná, Ý'E'ěř'řf'v l.“iř'ffčíšudc—v; 01 := :. “Jí byla ?““t—L— ze na mezinárodním aň„ul„ t„„„uL týE llccaw jí se obdivem k přuuclscjýč & wyontz ánab ,JOM jevenému, nad? enému pj;j t: ktoreího s„ jim v Praze dost? lo. Londjr byl _:divý & n„kdo o nás celkem ncvčdcí 1. ;r' Tichou jen “šdíu li, byl—li tu někdo z A„:w1;_ neb Au37„; jako vudkrafter. Podaří7: někomu ní ízuů spojení? Napište n“m! gon/lou TAM, KUDY ŠLA “„1;5_3í._z»;_;___;_„_3_ Po vzoru švýcarském bude i u nás WJČÁJČQ pokus uvést v život dobrovolnou „;uíhx ? krnjích v ňlkou nejvícě pugÝl ěnych. xe Ě.fw carskL- akce už má doblý zvuk, státem ;„ 1 porcvánm & uznávána za všeobecně prcspíšnwua Jednotlivci z mravních důvoďů dávají k j posici své služby. Ve Španělsku ze občcm ské války člen „é švýcv rgké skupiny stara li se o děti & žáhy, nyní pionesli p&sobnost do Bolandmka & Recw ka. V lednu má k nám přijetí 1 kamion s 3 Švýcary & bez hluku a propagace se začne pracovat. Měli byste i vy 0 takovou akcí zájem? Napište nám. )'..'“' <A |... ř..—m „.W *>—o——*HM— vw-mwn—v—u—„J—mr— .; „ „...“ .„__„.„-—w z..-„.....„ww wh ČĚyři jsou, kdo nikdy nejsou bipokojuniy kdo nikdy nebyli sytí, co prvý povstal mrak: Šakalí huba, supovo hrílo, opičl '" 4. 1 o ruce “ lidscý zrg k Džungle přísloví. „„ „„... m „ ..,..„wa „„ma- 16) 31 zP___1_a_1-__iwf____ z 13531333 gřgg'ggu Počátkem nového ro?a1 1946 “*n„„q úm střcč; Lčsw noxcu ;og'straci ";;f' člcaů, proto"c stará byla 7 války a_i“„uq. Za tím ucelem royošlcmc vám; at ČlGLÝ starým či novými přiclášky: jedna k pro jednotlivce, jednak pro kmen. Jejich vzory 3.4„J*cimo„ Přih 'íšky V3,fplňujtc poku<3 vožqo psacím strojcm, jinak liůlkovým pis smev N? při— Llášcc pvc jed dnotli.vcc vyplnte Dolac lc— vou str nu, na pravé straně pak gon udcju te, cd huptho roku jste členy vč SW. Při— hlnčk; nám pop Šlete & fotograiií visitkcvého fwru't) ? se Mpx ívou, že jste zaplatili zam planě jčs 10 —/jednou pro vz Udy/ & příspěvm ky, ktoré cinu u členů mimořádných Kčs 20,— a & rťdu„c“ Erica 40,- za rok„ Pokud jste svrořcaí v r'mni, družině či rodu, když vás- jc v MÍSLČ mšnč, vyplňte přihlášky k regi— atraci km„nc na rok 1946 & provcčte přihláš— ky jednot i„ců najednou. Tím bude zjc cdno-šu— šcn sty; % třecí s vámi, & hlavně — šetří— me na poštovném — vy i my? v: Po obdrzvf ení přihlášky a zaplacení pri— spčvků vystaví Ústředí legitimm Ústř dní registraci provádí J. Novak, na Slovensku prostřednictvím br. A. Javora. Veškeré platy provádějte šokovými vplat— ními lis tky Psp., které vám pošleme. _ Upozorncte všechny bratry na naši akci, pokud by o ní nevěděli. Proto vám též pos í— láme více přihlašovacích llS tků. JN 17) 32 Sdělení všem. Přgís pěvky do "Hlasatele" posílf Q . kud ažno strojoa (10 blcupce v šírc; Í. :? bratru vg Vavrdovi. USpoiíte a_ň ím čas ; eťhgm pjsov % &. Pozorování apřírody, pf ' ; tické, dílnu, kresby, veselosti & hry ; v tom uvauq;e vaši součinnos tl Posíl ojte nám %Vé náimčtyl ___—..c— Br. Vo pqeílá pozdravy. Hau! Iwžařcnj na hcrách je jo' štč th ženě „ č *nf z f:&hy odjíž ějí na Krkap mše? Prajem O ;*uu_i *'"lJ obětavě se z „loužili hvatři ' ' Ib WV l Vůlc byla doorá . ;Dah pLácc z“1o,_fle číslo nedopadlo tak jak „ nl;„ bůh. Ch3by jis>tě OMLlUVJĚe. 7.. c_— _- Pi ;;;v "šman vám Krásné vánoce. Jsou o“ ' ' íemi. ueni všude dobře, aw , . ří dovedeme ve skromnosti & “nmfrchvscl MĚLČZU pravy:L víroj radosti & „va„uc si u vza jem pomoc jsou tyto prv- ni Sv bonn“ vaínoco velkým švátkom & také tak je prožíjemo. Buďb hodně zdrávjl R CLC—' l——“'C'- 18) " 1.1% ČESKOSLOVENSKÝCH woommmxau" náčelník ' MUDr Viliam Valovič, Bratislava, Prayova 28. místcnáčelník František Chudáček, Praha-Vršovice,Kloboučnická 12. jednatel Jiří Novák, /hla$atel/ Praha—XIX—Vokovice,Kladenaká 456. p okl'. š-izdník: Miroalav Zoufalý , /hospndář/ Praha I., Ldliová 18. tajomník pre MUDr. A. Javor, Slovensko čtátná nemocnica, Piešťany. Členpm Ligy československých woodcrafterů ac může státi každý nbčan neb občanka RČS. členy mimořádnými jsou ti, kteří !& upřím— ně snaží jíti costou vudk artu. snem řádným se může státi po 18.roku svého vě— ku, dosáhl—li hndncsti junáka & osvěóčil se jakožtg dobrý vudkrafter. Je jmengván Výborem pro pocty. oxoxoxcxnchGxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox "HLASAEHEF vycháai péčí br. Mil. Vavrdy, Praha—ŠQGŘÉIDV. Jinavýchoání III/887 & jeho spoluyracovníků. členové Lčsw dostá— vají "HLASAÉEGĚ" zůaxma. Toto číslo vyšlo dne 20. prosiuae 1945. Obálka od br.wak1na.